News

เตือนระวังแผ่นดินไหวเมืองโบราณเชียงแสน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยผลการศึกษา "ความเสี่ยงแผ่นดินไหว เมืองโบราณเชียงแสน บนรอยเลื่อนแม่จัน จังหวัดเชียงราย" ซึ่งรอยเลื่อนแม่จัน เป็น 1 ใน 13 รอยเลื่อนในประเทศไทย ที่มีพลังและยาวที่สุด โดยเคลื่อนตัวตามแนวระนาบเหลื่อมซ้าย ผ่านอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอแม่จัน, เชียงแสน จังหวัดเชียงราย เข้าสู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) รวมระยะทาง 185 กิโลเมตร

ผลการศึกษาในอดีตพบรอยเลื่อนแม่จัน เคยทำให้เกิดแผ่นดินไหวเมื่อ 1,500 ปี จนทำให้อาณาจักร "โยนกนาคนคร" ล่มสลายและน้ำท่วมเมืองจมหายไป และมีการสร้างเมืองเชียงแสนในเวลาต่อมา

นักวิชาการ ห่วงว่า พื้นที่อำเภอเชียงแสน ซึ่งตั้งอยู่ในรอยเลื่อนแม่จัน นับตั้งแต่ 600 - 700 ปี มานี้ไม่มีประวัติความเสียหายใหญ่ จึงเกรงว่าโบราณสถานเก่าแก่ ที่ค่อนข้างสมบูรณ์ จะได้รับความเสียหาย

ส่วนแนวทางการรับมือในด้านธรณีวิทยา ควรศึกษารอยเลื่อนแม่จัน และทำนายอายุคาบการเกิดแผ่นดินไหวให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ขณะที่ด้านวิศวกรรม ให้เตรียมความพร้อมพัฒนาเมืองที่คงทน และฟื้นตัวง่าย ก่อสร้างอาคารที่อยู่อาศัยให้ต้านทานแผ่นดินไหวได้ สำหรับด้านโบราณคดี เสนอว่าควรมีการศึกษา นำนวัตกรรมมาใช้ให้เกิดความแข็งแรง ที่สำคัญการให้องค์ความรู้ประชาชนและการเตรียมความพร้อมเป็นสิ่งจะช่วยลดความสูญเสียลงได้