สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล เฝ้าทูลละอองพระบาท

วันที่ 19 ก.ค. 2562 เวลา 20:05 น.

Views

เวลา 13.11 น. วันนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คุณชวลี อมาตยกุล กรรมการและเลขานุการมูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า นำผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ประจำปี 2561 เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบถวายบังคมลาไปศึกษาอบรมภาษาอังกฤษ และศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาการพยาบาล มหาวิทยาลัยเซจ ที่สหรัฐอเมริกา

จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ เสด็จออกแทนพระองค์ ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล ประธานแผนกวิศวกรรมศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล และรองศาสตราจารย์อนุกัลย์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการและเลขานุการแผนกวิศวกรรมศาสตร์ นำ นายณัฐ ตู้จินดา ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2561 เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ ณ สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกา

Tag : สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า มูลนิธิอานันทมหิดล