ข่าวในพระราชสำนัก

พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ไปติดตามการดำเนินงานมูลนิธิโครงการหลวง ที่จังหวัดเชียงราย และพะเยา

พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เดินทางไปยังศูนย์พัฒนาโครงการหลวงผาตั้ง อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ซึ่งตั้งอยู่บนดอยผาหม่น โดยปี 2550 มูลนิธิโครงการหลวงได้ตั้งศูนย์ฯ ขึ้น โดยชาวบ้านได้ยกพื้นที่ฟาร์มเลี้ยงสัตว์บ้านผาตั้ง ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ รวม 50 ไร่ให้เป็นที่ตั้งของศูนย์ฯ มีราษฎรในความรับผิดชอบ 4 หมู่บ้าน รวม 710 ครัวเรือน เป็นชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง, อิ้วเมี่ยน และจีนยูนนาน โดยมุ่งเน้นด้านการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ ให้ปลูกพืชผัก ไม้ผล ไม้ดอกเมืองหนาว กาแฟและพืชไร่ ภายใต้ระบบมาตรฐานอาหารปลอดภัย สามารถสร้างรายได้ที่มั่นคง และความเป็นอยู่ที่ดีแก่เกษตรกร ปัจจุบันมีราษฎรได้รับประโยชน์ 145 ครัวเรือน 562 ไร่ รวม 62 โรงเรือน ผลผลิตหลัก อาทิ ฟิลเล่ย์ไอซ์เบิร์ก พีช พลับพันธุ์ฟูยู และกาแฟอาราบิก้า นอกจากนี้ ยังได้ส่งเสริมงานหัตถกรรม มีราษฎรได้รับประโยชน์ 20 ครัวเรือน และด้านปศุสัตว์ มีราษฎรได้รับประโยชน์ 10 ครัวเรือน

จากนั้น เดินทางไปยังศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปังค่า อำเภอปง จังหวัดพะเยา ซึ่งตั้งขึ้นเมื่อปี 2530 โดยมูลนิธิฯ ร่วมกับกรมพัฒนาที่ดิน จัดสรรพื้นที่ทำกินให้แก่เกษตรกร และส่งเสริมให้ปลูกไม้ผลและพืชผักเขตหนาวในระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ มีพื้นที่รับผิดชอบ 3 หมู่บ้าน ต่อมาองค์การบริหารส่วนตำบลผาช้างน้อย เห็นว่าการส่งเสริมอาชีพได้ผลดี เกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จึงทำหนังสือถึงมูลนิธิฯ ขออนุญาตขยายเขตพื้นที่ส่งเสริมอาชีพการเกษตรเพิ่ม ปัจจุบัน มีพื้นที่ส่งเสริม 7 หมู่บ้าน รวม 1,324 ครัวเรือน เป็นชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง และอิ้วเมี่ยน โดยมุ่งเน้นพัฒนาการปลูกพืชผักภายใต้โรงเรือนและไม้ผลเขตร้อน ให้ความสำคัญในการพัฒนาและส่งเสริมเกษตรกรปลูกพืชผักภายใต้ระบบมาตรฐานอาหารปลอดภัย ผลผลิตหลัก อาทิ มะเขือเทศโครงการหลวง อาโวคาโด และเมลอนญี่ปุ่น ปัจจุบัน มีเกษตรกรปลูกเมลอนญี่ปุ่น 33 ราย สร้างรายได้โรงเรือนละประมาณ 30,000-40,000 บาท

นอกจากนี้ ได้สนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน อาทิ โครงการหมู่บ้านสะอาด หมู่บ้านปลอดยาเสพติด, การปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง และการอนุรักษ์งานหัตถกรรมชนเผ่าอิ้วเมี่ยน ที่มีความโดดเด่น เป็นเอกลักษณ์

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด