ข่าวในพระราชสำนัก

พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ไปตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ที่หอประชุมวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒานาท้องถิ่น โอกาสนี้ ได้บรรยายพิเศษแก่คณาจารย์และนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ในหัวข้อ "การน้อมนำพระบรมราโชบายและพระราชกรณียกิจด้านการศึกษาสู่การสร้างแรงบันดาลใจแก่ครูไทย"
              
มหาวิทยาลัยฯ ดำเนินโครงการให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ 20 ปี ระหว่างปี 2560-2579 ในปีนี้ ดำเนินโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ 11 โครงการ อาทิ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนในเขตชนบทและโครงการยกระดับสินค้าชุมชนโอทอป โดยร่วมมือกับทุกภาคส่วนสำรวจความต้องการของชุมชนจัดทำเป็นฐานข้อมูล ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี และสระแก้ว รวม 52 หมู่บ้าน อาทิ การส่งเสริมและพัฒนาสินค้าของกลุ่มวิสากิจชุมชนเกษตรปลอดภัย ตำบลคลองห้า จังหวัดปทุมธานี และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตไม้ผลเพื่อส่งออกแปรรูปบ้านคลองชลจังหวัดสระแก้ว ให้ได้มาตรฐาน มีตราสินค้า บรรจุภัณฑ์ที่สวยงาม รวมถึงทำตลาดออนไลน์เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า อาทิ หมี่กรอบส้มซ่า, น้ำพริกปลาย่าง, และผลไม้แปรรูป

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด