News

ช่วยเหลือเกษตรกรประสบปัญหาภัยแล้ง จ.แพร่

ที่จังหวัดแพร่ นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เรียกประชุมผู้เกี่ยวข้องในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง เนื่องจากในระยะนี้ประสบปัญหาฝนทิ้งช่วง โดยเน้นย้ำให้น้ำอุปโภค-บริโภค ต้องไม่ขาดแคลน ให้มีการตรวจสอบระบบประปาหมู่บ้าน และหากไม่มีจะต้องบรรทุกน้ำเข้าไปช่วยเหลือ

จังหวัดแพร่ได้ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรชะลอการเพาะปลูก โดยเฉพาะข้าวออกไปก่อน แต่ยังมีเกษตรกรที่ลงมือปลูกไปแล้ว ซึ่งจะมีการตรวจสอบพื้นที่ ว่ามีพื้นที่เพาะปลูกมากน้อยเพียงใด โดยเจ้าหน้าที่จะลงพื้นที่สำรวจอย่างจริงจัง ให้ความช่วยเหลือให้ทันสถานการณ์

ส่วนที่จังหวัดตาก ปริมาณน้ำของเขื่อนภูมิพล มีน้ำเหลือ 35 % ของความจุ ซึ่งเหลือน้อยที่สุดตั้งแต่สร้างเขื่อนมา และจะมีน้ำใช้ได้อีก 40 วัน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงสั่งการให้ลดการระบายน้ำ เพื่อขยายระยะเวลาการใช้น้ำออกไป จนกว่าฝนจะตก ซึ่งคาดว่าประมาณเดือนสิงหาคม และขอความร่วมมือจากชาวนาให้งดทำนาปรังรอบ 2 หากยังไม่มีฝนตกเพียงพอ

ที่จังหวัดกระบี่ กับสถานการณ์น้ำท่วม หลังจากเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องนานกว่า 3 วัน ส่งผลให้หลายพื้นที่ระบายน้ำไม่ทัน ท่วมขังหลายจุด โดยเฉพาะพื้นที่เกาะลันตา มีน้ำป่าไหลหลาก ประกอบกับเป็นช่วงน้ำทะเลหนุนสูง ทำให้น้ำไหลบ่าเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรในหลายพื้นที่ ชาวบ้านบนเกาะลันตา ได้รับความเดือดร้อนนับร้อยครัวเรือน หนักสุดอยู่ในพื้นที่ ตำบลศาลาด่าน   ตำบลเกาะลันตาใหญ่ และตำบลเกาะกลาง ถนนเส้นศาลาด่าน-ทุ่งหยีเพ็ง-เจะหลี พื้นที่รอยต่อ ตำบลเกาะลันตาใหญ่กับตำบลศาลาด่าน มีดินบนภูเขาไหลลงมาปิดเส้นทาง เจ้าหน้าที่ต้องเร่งนำรถแบกโฮกวาดดินเปิดเส้นทาง ขณะที่รถพยาบาลเคลื่อนย้ายผู้ป่วยของ โรงพยาบาลเกาะลันตา ไม่สามารถนำผู้ป่วยมาส่งที่โรงพยาบาลกระบี่ได้ เนื่องจากแพขนานยนต์ข้ามฟากงดให้บริการชั่วคราว โดยสถานการณ์น้ำท่วมบนเกาะลันตาครั้งนี้ถือว่าหนักสุดในรอบ 20 ปี