ข่าวในพระราชสำนัก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ เชิญอาหารพระราชทานไปเลี้ยงแก่ผู้สูงอายุ เด็ก และเยาวชน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

ที่สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศตรี ธีระ เชียงทอง เชิญอาหารพระราชทาน และกระเป๋าพระราชทานไปมอบแก่คนไร้ที่พึ่งจำนวน 510 คน ซึ่งอยู่ในความดูแลของสถานคุ้มครองฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2562 ด้วย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ทรงให้ความสำคัญกับสุขภาพอนามัยและโภชนาการของราษฎรทุกเพศ ทุกวัย เพื่อให้ได้รับประทานอาหารที่ดี มีคุณค่าทางโภชนาการครบ 5 หมู่

ทั้งนี้ "หน่วยราชการในพระองค์ และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร." ร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ปรับภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบสถานคุ้มครองฯเพื่อให้เกิดความสะอาดเรียบร้อย น่าอยู่อาศัย

ส่วนที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท อำเภอปากเกร็ด "หน่วยราชการในพระองค์ และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร." ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โดยการตัดแต่งกิ่งไม้, ตัดหญ้า และเก็บขยะ เพื่อปรับภูมิทัศน์ให้สะอาดสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย สนองพระบรมราโชบายที่ทรงมุ่งหวังให้ข้าราชบริพาร และประชาชนเป็นแบบอย่างที่ดี มีจิตอาสาเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน

ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ ท่านผู้หญิง ภรณี มหานนท์ เชิญอาหารพระราชทาน อาทิ โจ๊กหมูใส่ไข่, แอปเปิ้ล และขนมปังไส้ต่าง ๆ ไปเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็ก เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ด้วยทรงมีพระราชประสงค์ให้เด็กและเยาวชนในสถานสงเคราะห์ ได้รับประทานอาหารที่ดีมีคุณค่าทางโภชนาการ เพื่อให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง มีพัฒนาการสมวัย เสริมสร้างสติปัญญาให้มีความพร้อมในการศึกษาเล่าเรียน ปัจจุบัน สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไทให้การอุปการะเด็กชายและหญิง ตั้งแต่แรกเกิดถึง 6 ปี รวม 300 คน

และที่สถานพักฟื้นคนชราบางเขน มูลนิธิธารนุเคราะห์ เขตหลักสี่ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นางพรจันทร์ นุกุลประดิษฐ์ เชิญอาหารพระราชทานไปเลี้ยงแก่ผู้สูงอายุชาย อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ที่อยู่ในความดูแลของสถานพักฟื้นคนชราบางเขน จำนวน 70 คน

นอกจากนี้ "หน่วยราชการในพระองค์ และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร." ได้ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562

ทั้งนี้ ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ขยายเวลาเปิดรับสมัครจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ไปจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคมนี้ สามารถลงทะเบียนสมัครพร้อมกันทั่วประเทศ โดยจะต้องเป็นผู้ที่มีทะเบียนบ้านในเขตอำเภอเมืองของแต่ละจังหวัด สำหรับอำเภออื่น ๆ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง ในส่วนกรุงเทพมหานคร สามารถลงทะเบียนสมัครจิตอาสาได้ ณ สำนักงานเขต ทั้ง 50 เขต

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวอื่นในหมวด