News

ลิงโหย!!! นับพันตัวปิดถนนขออาหาร

ภัยแล้งจากฝนทั้งช่วงมานานส่งผลให้ฝูงลิงแสม(ลิงกัง) นับ 1,000 ตัวหิวโหย เพราะขาดอาหารจากนักท่องเที่ยวที่เคยสัญจรไปมา จึงรวมตัวกันออกมาปิดถนนเพื่อรอรับอาหารส่งผลให้รถที่สัญจรไปมาลำบาก

สถานการณ์ภัยแล้งจากฝนทิ้งช่วงติดต่อกันมานนานหลายเดือน ส่งผลให้พืชผลทางการเกษตรในเขตพื้นที่ จ.อำนาจเจริญ โดยเฉพาะข้าวหว่านและข้าวที่ปักดำของเกษตรกรเริ่มแห้งเหี่ยวเฉาตายจำนวนมาก ไม่สามารถสูบน้ำเข้าแปลงนาได้ เนื่องจากน้ำในแม่น้ำลำคลองยังแห้งขอดสร้างความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรชาวนาเป็นอย่างมากเนื่องจากข้าวนาปีจะสามารถปักดำได้ไม่เกินปลายเดือนส.ค. ถึง ต้นเดือน ก.ย.ของทุกปี  ยังไม่พอภัยแล้งยังส่งผลไปถึงฝูงลิงแสม(ลิงกัง)ที่อาศัยอยู่ในวนอุทยานวานรดอนเจ้าปู่ เทศบาลพนา จำนวนนับ 1,000 ตัว ประสบปัญหาหิวโหย เนื่องจากขณะนี้นักท่องเที่ยวและประชาชนที่เคยนำอาหารมาเลี้ยงหายไปเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจตกต่ำ ในช่วงพบค่ำทุกวันจะมีฝูงลิงรวมตัวกันออกมาชุมนุมปิดถนนไม่ยอมให้รถที่สัญจรไปมาผ่านไม่ได้สะดวกประกอบกับทางเทศบาลได้นำป้านเตือนผู้สัญจรไปมาให้ขับรถอย่างระมัดระวังเกรงรถจะเหยียบลิง ผู้สัญจรไปมาส่วนใหญ่จำยอมลงมาให้อาหารฝูงจึงสามารถวิ่งผ่านไปได้ นอกจากนั้น ความหิวโหยของลิงยังมีลิงส่วนหนึ่งวิ่งปืนป่ายเสาและสายไฟฟ้าเพื่อเข้าไปขโมยอาหารจากหลังคาบ้านชาวบ้านที่ปลูกภายในบริเวณใกล้เคียงที่อาศัยของลิง สร้างความรำคาญให้ประชาชนในหมู่บ้านย่านตลาดพนานับวันจะเพิ่มความรุนแรงมากขึ้นเนื่องจากประชากรลิงจะเพิ่มปริมาณมากขึ้น