News

จับประเด็นเป็นข่าว : ผลกระทบการขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ

ปัจจุบันค่าจ้างขั้นต่ำอยู่ที่วันละ 308-330 บาท นโยบายปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำของพรรคร่วมรัฐบาลเป็นวันละกว่า 400 บาท หรือเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า 25% ถ้ามีการปรับขึ้นจริงจะส่งผลกระทบตามมาแน่นอน

โดยค่าจ้างขั้นต่ำที่สูงขึ้นวันละกว่า 400 บาท หมายถึงต้นทุนการผลิตสินค้าและบริการจะสูงขึ้น ขึ้นอยู่กับจำนวนแรงงานที่ใช้ในการผลิต เช่น การก่อสร้าง มีต้นทุนแรงงานอยู่ที่ 16% ถ้าค่าแรงเพิ่มขึ้น 25% ต้นทุนจะสูงขึ้น 4% ขณะที่ต้นทุนแรงงานในอุตสาหกรรม SME สูงกว่าอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ จึงได้รับผลกระทบมากกว่า ส่วนภาครัฐ การปรับค่าจ้างขั้นต่ำดังกล่าวจะทำให้รายจ่ายในการดำเนินงานของรัฐบาลเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 25%

จากการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำครั้งหลังสุด เมื่อเดือนเมษายน ปีที่แล้ว เฉลี่ย 3.4% ประเมินว่าทำให้ราคาสินค้าเพิ่มขึ้น 0.8% เห็นได้จากอัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้นจริง หลังจากปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ

โดยไม่ดูปัจจัยอื่น ๆ หากค่าจ้างขั้นต่ำเพิ่มขึ้นเป็นวันละ 400 บาท หรือเพิ่มขึ้น 30% ราคาสินค้าจะสูงขึ้น 7.1% ภายใน 1 ปี แต่ถ้าค่าจ้างขั้นต่ำเพิ่มขึ้นมากกว่านั้น ค่าครองชีพของประชาชนจะพุ่งสูงขึ้น ทำให้การใช้จ่ายการบริโภคลดลง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ก็จะสูงขึ้นตามมา ทำให้หนี้ครัวเรือนสูงขึ้นและการลงทุนลดลง ซึ่งจะส่งผลลบต่อเศรษฐกิจ