News

ออกมาตรการเข้ม สกัดส่งยาเสพติดทางไปรษณีย์

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, หน่วยงานปราบปรามยาเสพติด และบริษัทรับส่งสินค้าและพัสดุไปรษณีย์ ได้ข้อสรุปเบื้องต้นจากการหารือมาตรการสกัดกั้นการลักลอบขนส่งยาเสพติดทางพัสดุไปรษณีย์ ว่าให้ผู้ประกอบการเพิ่มความเข้มงวดในการรับ-ส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ ต้องบันทึกข้อมูลบัตรประชาชนผู้ส่ง-ผู้รับ

หากพบรายใดไม่มีมาตรการรัดกุมหรือปล่อยปละละเลย อาจถูกสั่งปิดชั่วคราวหรือสั่งพักใช้ใบอนุญาตขนส่งสินค้า รวมถึงต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 10,000-50,000 บาท อาจถึงขั้นยึดหรืออายัดทรัพย์สินด้วย