News

ขอนแก่น ฝนทิ้งช่วง ประกาศภัยแล้งแล้ว 12 อำเภอ

22 ก.ค. 62 นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวถึงสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น หลังประสบภาวะฝนทิ้งช่วง ทำให้หลายพื้นที่ขณะนี้เริ่มขาดแคลนน้ำในการอุปโภคบริโภค และน้ำสำหรับการทำการเกษตร ในหลายพื้นที่โดยเฉพาะที่อยู่นอกเขตชลประทาน พบว่า นาข้าวของเกษตรกรเริ่มยืนต้นตายเนื่องจากขาดแคลนน้ำในการหล่อเลี้ยง

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า จากการสำรวจพบว่าใน 26 อำเภอของจังหวัดขอนแก่น มีพื้นที่ที่ประสบปัญหาฝนทิ้งช่วงตามเกณฑ์ จำนวน 12 อำเภอ โดยอำเภอหนองนาคำ เป็นอำเภอที่ฝนทิ้งช่วงยาวนาน เป็นเวลาเกือบ 1 เดือน ซึ่งมากที่สุดในขณะนี้ โดยทางจังหวัดได้ให้แต่ละอำเภอทำการสำรวจและรายงานให้ทางจังหวัดได้รับทราบ เพื่อหาทางช่วยเหลือ

เนื่องจากการที่จะประกาศภัยแล้งจากฝนทิ้งช่วงนั้น จะต้องระบุเป็นหมู่บ้าน และมีเกณฑ์ในการวัดเพื่อประกาศให้พื้นที่นั้นเป็นพื้นที่ประสบปัญหาฝนทิ้งช่วง คือ จะต้องเป็นพื้นที่ที่ฝนไม่ตกลงมา ไม่ต่ำกว่า 15 วัน ดังนั้นจึงจะต้องใช้ความละเอียดรอบครอบในการสำรวจ เพื่อให้การช่วยเหลือครอบคลุมและทั่วถึงประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนมากที่สุด

ทั้งนี้ หากในพื้นที่ใดที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำในการอุปโภคบริโภค ขอให้รีบแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้าน เพื่อที่จะได้ประสานงานกับทางอำเภอแต่ละอำเภอ ส่งต่อมายังทางจังหวัด เพื่อนำน้ำดื่มน้ำใช้ไปแจกจ่ายช่วยเหลือในช่วงภาวะฝนทิ้งช่วง