News

ชลประทานพิมายเร่งรวมน้ำในเขื่อน ผลิตประปาบรรเทาภัยแล้ง

23 กรกฎาคม 2562  สถานการณ์ภัยแล้งในหลายพื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมา ขยายวงกว้างออกไปครอบคลุมเกือบทั้ง 32 อำเภอ ของจังหวัดนครราชสีมา โดยเฉพาะปริมาณน้ำในเขื่อนหลักต่างๆของจังหวัด มีปริมาณน้ำเหลือน้อยมาก เช่นเดียวกันกับปริมาณน้ำภายในเขื่อนพิมาย อำเภอพิมาย มีปริมาณน้ำเหลือไม่ถึง 10% ของความจุกักเก็บ ทำให้เจ้าหน้าที่จัดสรรน้ำโครงการศูนย์ส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ จำเป็นต้องนำรถแบ็กโฮขนาดใหญ่ จำนวน 2 คัน ลงขุดเปิดทางให้น้ำไหลเข้าภายในเขื่อน 

เพื่อให้ปริมาณน้ำทั้งหมดไหลเข้ามารวมกันอยู่บริเวณประตูเขื่อนให้ได้มากที่สุด หลังจากพบว่า เหนือเขื่อนพิมายยังคงมีปริมาณน้ำที่ตกค้างอยู่ตามแอ่งน้ำ แต่เนื่องจากมีตะกอนดินทรายทำให้เกิดการตื้นเขิน จึงต้องขุดเปิดทางน้ำให้ไหลมารวมกันไว้เพื่อจะได้เก็บกักไว้ใช้ผลิตน้ำประปาให้ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลในเมือง และในเขตเทศบาลตำบลพิมายได้ใช้อุปโภคบริโภค เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่