แถลงการณ์สำนักพระราชวัง เรื่อง สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เสด็จพระราชดำเนินไปประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

วันที่ 23 ก.ค. 2562 เวลา 11:20 น.

Views

คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้รายงานว่า ในช่วงเย็นของวันที่ 21 กรกฎาคม พุทธศักราช 2562 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงมีพระปรอท หรือไข้ ร่วมกับทรงพระกรรสะ หรือไอมากขึ้น ผลการตรวจพระวรกายและการตรวจทางห้องปฏิบัติการเข้าได้กับการติดเชื้อของทางเดินหายพระทัย คณะแพทย์ฯ จึงได้ขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปประทับที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อถวายพระโอสถปฏิชีวนะ และเฝ้าติดตามพระอาการอย่างใกล้ชิด

พระอาการโดยรวมในขณะนี้ดีขึ้น ไม่ทรงมีพระปรอท รับสั่งได้ดี เสวยพระกระยาหารได้ดี คณะแพทย์ได้ขอพระราชทานให้ประทับที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย ต่อไปอีกระยะหนึ่ง

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน สำนักพระราชวัง 22 กรกฎาคม พุทธศักราช 2562