News

ราชกิจจาฯเผยแพร่คำแถลงนโยบาย ของ คณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงต่อรัฐสภา

25 กรกฎาคม 2562 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงต่อรัฐสภา วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562

คลิกอ่านรายละเอียด