ข่าวในพระราชสำนัก

ข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ ร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็น พระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2562

ที่อาคาร 606 สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า ข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ ร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 โดยมีศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เป็นหน่วยรับบริจาคโลหิต ซึ่งโลหิตที่ได้รับบริจาคจะนำไปสนับสนุนให้กับโรงพยาบาลรัฐทั่วประเทศ โดยการบริจาคโลหิต เป็นการน้อมนำพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่มีพระราชประสงค์ให้ข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ เป็นแบบอย่างของการเป็นข้าราชการที่ดี มีจิตอาสา เสียสละเพื่อส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน

ที่พระตำหนักที่ประทับ 904 หน่วยบินเดโชชัย 3 ดอนเมือง พลอากาศโท ภูมิใจ ชัยพันธุ์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน พร้อมด้วยข้าราชการ และกำลังพลหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน หน่วยเฉพาะกิจทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ 904 และจิตอาสาพระราชทาน กองทัพอากาศ ร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีกองบริการโลหิต โรงพยาบาลภูมิพล เป็นหน่วยรับบริจาคโลหิต ซึ่งโลหิตที่ได้จะนำไปเข้าคลังโลหิตสำรองของโรงพยาบาลภูมิพล และสนับสนุนเป็นโลหิตสำรองให้แก่โรงพยาบาลเครือข่าย

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวอื่นในหมวด