News

รายงานพิเศษ : เขียน-ใช้ให้ถูกต้อง!! คลินิกหมอภาษา รักษาได้ วันภาษาไทย

การใช้ภาษาไทยในยุค 4.0 ส่วนใหญ่ การติดต่อสื่อสาร เน้นไปทางโซเชียลมีเดีย เฟซบุ๊ก ไลน์ twitter Instagram พิมพ์ให้เร็ว สั้น กันจนชินและติดมาใช้ในชีวิตประจำวัน ทำให้การเขียน และอ่าน เริ่มผิดเพี้ยน

"คลินิกหมอภาษา" จะมีหมอจากสมาคมคนรักภาษาไทย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ

มาสอนให้ผู้ที่อ่านออกเสียงภาษาไทยไม่ชัด ได้ออกเสียงใหม่ ให้ถูกต้องผู้ที่มาเข้าคลินิก จะต้องอ่านแบบทดสอบ หาคำที่ออกเสียงผิด ซึ่งเสียงที่ออกผิดบ่อย เช่น รอเรือ เป็น ลอเรือ ออกเสียงคำควบกล้ำไม่ได้ เช่นคำว่า เพราะ เป็น เพาะ หมอภาษา จะบอกวิธีการออกเสียง ทั้งการวางลิ้น และรูปปากที่ถูกต้อง

หลังจากนั้น จะให้เวลาฝึกฝน โดยระยะเวลาขึ้นอยู่กับแต่ละคนไม่เท่ากัน บางคนฝึกได้ภายในวันเดียว หลังจากนั้น จะให้อ่านแบบประเมิน และผู้ที่สอบผ่าน จะได้ใบรับรอง จากคลินิกกลับไป

เพราะภาษาไทย คือ ภูมิปัญญา วัฒนธรรม และเอกลักษณ์ของชาติการใช้ภาษาอย่างถูกต้อง จะเป็นการรักษา ภาษาประจำชาติไว้ให้คงอยู่คู่คนไทย

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม : 02-247-0013