News

จับประเด็นเป็นข่าว : เร่งพัฒนา!! เปิดผลการอันดับความสามารถแข่งขัน แต้มต่อการลงทุน

ความสามารถในการแข่งขันมีความสำคัญมากต่อการพัฒนาประเทศในยุคปัจจุบัน จึงเป็นเรื่องที่น่าดีใจที่ระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยปีนี้สูงขึ้น จากการจัดอันดับของสถาบันการจัดการนานาชาติ IMD (International Institute for Management Development)

ผลการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของ 63 ประเทศทั่วโลกในปีนี้ ในส่วนของประเทศไทย ไทยอยู่อันดับที่ 25 ปรับดีขึ้นจากปีที่แล้ว ซึ่งอยู่อันดับที่ 30 
             
การจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันที่แบ่งเป็น 4 ด้าน ด้านสภาวะเศรษฐกิจ, ด้านประสิทธิภาพของภาครัฐ และด้านโครงสร้างพื้นฐาน ปีนี้ประเทศไทยมีอันดับดีขึ้น ส่วนด้านประสิทธิภาพของภาคธุรกิจ มีอันดับต่ำลง
              
โดยด้านสภาวะเศรษฐกิจ อันดับประเทศไทยดีขึ้นจากอันดับที่ 10 มาเป็นอันดับที่ 8 ส่วนด้านประสิทธิภาพของภาครัฐ ไทยอยู่อันดับที่ 20 และด้านโครงสร้างพื้นฐาน ไทยอยู่อันดับที่ 45 ใน ขณะที่ด้านประสิทธิภาพของภาคธุรกิจ ซึ่งเป็นด้านเดียวที่อันดับลดลง อยู่อันดับที่ 27
              
อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ สะท้อนถึงสถานะการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ว่าดีขึ้นหรือแย่ลง ไทยอยู่จุดไหนในระดับโลก ช่วยให้สามารถเปรียบเทียบกับประเทศอื่น ว่าประเทศไหนสามารถแข่งขัน ตั้งรับต่อความผันผวนของสถานการณ์โลกได้ดีกว่ากัน ซึ่งอันดับความสามารถในการแข่งขันมักสอดคล้องกับการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ

นักลงทุนต่างประเทศจะมองประเทศไทยจากตัวชี้วัดแต่ละด้านอันดับความสามารถในการแข่งขันที่ดีขึ้น จะช่วยดึงเงินลงทุนจากต่างประเทศ ส่งผลดีต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ, การจ้างงาน และการสร้างรายได้เป็นทอดๆ

มีหลายงานวิจัยในต่างประเทศ ชี้ว่าประเทศส่วนใหญ่ที่มีอันดับความสามารถทางการแข่งขันดีขึ้น จะมีการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศมากขึ้น โดยความสามารถทางการแข่งขันไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นได้โดยบังเอิญ และสามารถพัฒนาประเทศให้มีความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้นได้

แต่ทั้งภาครัฐและเอกชน ต้องร่วมกันกำหนดเป็นนโยบาย และวางกลยุทธ์ให้เหมาะสม เช่น นโยบายด้านการค้า การลงทุน, นโยบายด้านการศึกษา วิจัย และนวัตกรรม, นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน และนโยบายด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม

ธนาคารโลกได้ศึกษาพบว่า ถ้าต้องการยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจ อย่างน้อยต้องมีนโยบาย 4 ด้าน ได้แก่ ต้องปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำธุรกิจให้คล่องตัว และสามารถแข่งขันกับประเทศอื่นได้, ต้องเชื่อมโยงธุรกิจในประเทศเข้ากับการผลิตในระดับโลกให้ได้, อุตสาหกรรมต้องรวมกลุ่มกัน และสร้างประโยชน์จากการรวมกลุ่ม และต้องพัฒนาทักษะแรงงานทุกระดับ

แม้ปีนี้ระดับความสามารถในการแข่งขันโดยรวมของไทยดีขึ้น แต่ประเทศไทยยังต้องพัฒนาอีกมาก โดยเฉพาะด้านประสิทธิภาพของภาคธุรกิจ ที่อันดับปีนี้ต่ำลง ยังต้องเร่งพัฒนาแรงงานที่มีคุณภาพ ป้อนเข้าสู่ภาคธุรกิจ รวมทั้งพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้ดียิ่งขึ้นไปอีก