News

จับประเด็นเป็นข่าว : ธุรกิจ Food Truck ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

ปัจจุบัน ร้านค้าสินค้าเคลื่อนที่ หรือ Food Truck มีให้เห็นมากขึ้นกิจการ Food Truck ที่เติบโตอย่างรวดเร็วทั่วโลก มีต้นกำเนิดมาจากรัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา เป็นบริการแนว Street Food อย่างหนึ่ง จากความนิยมในสหรัฐฯ และยุโรป ได้ขยายมาสู่เอเชีย รวมถึงประเทศไทย

ในประเทศไทยมีผู้ประกอบการ Food Truck ประมาณ 1,500 ราย ส่วนใหญ่อยู่ในกรุงเทพฯ 70 % และจังหวัดอื่นอีก 30 % ให้บริการอาหารคาวสูงสุด 57 % รองลงมาเป็นเครื่องดื่ม และอาหารหวาน

ถ้ามองอย่างผิวเผิน ธุรกิจ Food Truck เป็นแค่บริการร้านค้าอาหารเคลื่อนที่ เพื่อความสะดวกของผู้บริโภค แต่กิจการ Food Truck เชื่อมโยงกับธุรกิจหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจรถยนต์, ธุรกิจการเงินและบริการทางการเงิน, ธุรกิจการศึกษาและพัฒนาบุคลากร, ธุรกิจจัดงานแสดงสินค้า, ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม, ธุรกิจศูนย์การค้าและตลาดนัด ตลอดจนธุรกิจเว็บไซต์ และการติดต่อสื่อสาร ถ้าธุรกิจ Food Truck ขยายตัวอย่างรวดเร็ว และต่อเนื่อง จะช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมเหล่านี้ไปด้วย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมคาดว่าจะทำให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ ถึง 17,000,000 ล้านบาท ในอีก 5 ปี ข้างหน้า

จึงร่วมกับ 7 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยกระดับมาตรฐานร้านค้า Food Truck จัดทำมาตรฐานความปลอดภัยและชีวอนามัย พัฒนาทั้งคน, ครัว, รถ และตลาด โดยคนที่ทำอาชีพ Food Truck ต้องผ่านมาตรฐานวิชาชีพ, ครัวต้องผ่านการตรวจสอบมาตรฐานด้านอาชีวอนามัย โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการปรุงอาหาร, รถที่ใช้บรรทุกและเคลื่อนที่ไปยังจุดจำหน่ายต่างๆ ต้องผ่านการตรวจสอบระบบและมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม ส่วนมาตรฐานด้านตลาด ต้องมีแหล่งตลาดนัดรองรับรถ Food Truck และมีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคทราบ

จุดเด่นของธุรกิจ Food Truck ผู้ประกอบการต้องมีเอกลักษณ์ บริการต้องรวดเร็ว และตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ได้ ที่สำคัญมาตรฐานความปลอดภัยและความสะอาด เป็นสิ่งที่สร้างความเชื่อให้กับผู้บริโภค

ภาครัฐมีมาตรการพัฒนาผู้ประกอบการ Food Truck ให้เข้มแข็ง และพัฒนาเครือข่าย Food Truck ระดับประเทศ โดยมีแผนขยาย Food Truck ไปยังจังหวัดต่าง ๆ และมีมาตรการสนับสนุนด้านเงินทุนหมุนเวียนเพื่อส่งเสริมอาชีพ

อุตสาหกรรม Food Truck ยังมีโอกาสขยายไปยังประเทศเพื่อนบ้าน กลุ่ม CLMV โดยบริษัทผู้ผลิตรถ Food Truck ไทย ได้ร่วมผลิตรถต้นแบบให้กับผู้ประกอบการในลาว และจะขยายแฟรนไชส์ Food Truck ไทยในลาวด้วย

ในสหรัฐอเมริกา ต้องมีใบอนุญาตขายอาหาร ประเภท Food Truck จึงจะสามารถจอดรถขายอาหารได้ แต่สำหรับประเทศไทย ต้องดูแนวโน้มต่อไปว่า จะมีการจัดระเบียบ Food Truck อย่างไรในอนาคต

ธุรกิจ Food Truck ยังมีแนวโน้มที่ดี เป็นธุรกิจที่ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มด้านอาหาร และช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากได้ทางหนึ่ง