7 สีช่วยชาวบ้าน

ณัฐชนน Love เลย : ทุน ม.ท.ศ. ทุนการศึกษาเปลี่ยนชีวิต

ณัฐชนน Love เลยวันนี้ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานทุน ม.ท.ศ. ใหัเยาวชนเรียนดี แต่ฐานะยากจน ได้เข้าถึงการศึกษาจนจบระดับปริญญาตรี ติดตามชมพร้อมกัน

นายศุภกร ทองดอนนุ่ม อายุ 18 ปี ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม เป็น 1 ใน 2 คน ของจังหวัดนครปฐม ที่ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร หรือ ทุน ม.ท.ศ. จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่มีพระราชปณิธานมุ่งสร้างโอกาสให้กับเยาวชน ที่จะเติบใหญ่เป็นกำลังหลักของชาติ โดยมีพระราชดำริให้นำพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ และทรัพย์จากผู้ที่บริจาคโดยเสด็จพระราชกุศล มาใช้ให้เกิดประโยชน์ เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนที่ยากจน

โดยทุน ม.ท.ศ. มุ่งสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนที่เรียนดี ขยันหมั่นเพียร ประพฤติดี มีคุณธรรม และฐานะยากจน ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยใช้หลักการกระจายทุนครบทุกจังหวัด มีคณะกรรมการระดับจังหวัดคัดเลือก จนได้ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจังหวัดละ 2 คนต่อปี เป็นชายและหญิงเท่า ๆ กัน รับพระราชทานทุนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ทุนละ 18,000 บาทต่อปี ในสายสามัญ และทุนละ 22,000 บาทต่อปี ในสายอาชีพ ต่อเนื่องไปจนจบปริญญาตรี 000000

นอกจากจะทำให้เยาวชนที่ยากจนได้มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาแล้ว เมื่อจบการศึกษา จะเปิดโอกาสให้เข้าทำงานเป็นข้าราชบริพารในพระองค์ฯ ตามความสมัครใจ โดยไม่มีภาระผูกพันต้องใช้คืน

นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นพ้น ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชปณิธานแน่วแน่ อยากให้เยาวชนไทยซึ่งจะเป็นกำลังหลักของประเทศชาติต่อไปในอนาคต ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และทรงเน้นย้ำว่า "เมื่อทำโครงการมาแล้ว จำเป็นต้องศึกษา ติดตาม และพัฒนาแผนในการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง"

ณัฐชนน Love เลย