News

พระสงฆ์ไทยยังขึ้นทะเบียนสิทธิ์บัตรทองน้อย

ตัวแทนพระสงฆ์จาก 400 วัด ทั่วกรุงเทพมหานคร ทยอยเข้ารับบริการตรวจสุขภาพ พร้อมรับฟังแนวทางการเปลี่ยนสิทธิ์หลักประกันสุขภาพ เพื่อดูแลสุขอนามัยของพระสงฆ์ไทย ซึ่งปัจจุบันพบว่ายังมีปัญหาโรคเรื้อรังที่ไม่ติดต่อ หรือ NCDs (Non-Communicable diseases) ไม่ว่าจะเป็นเบาหวาน ความดันและโรคกระดูกไขข้อ ที่ต้องใช้เวลาในการดูแลยาวนาน

จากข้อมูลของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 13 กรุงเทพมหานคร พบว่ามีพระสงฆ์ในเขตกรุงเทพมหานครจาก 400 วัด ที่ต้องขึ้นทะเบียน หลักประกันสุขภาพมากถึง 12,000 รูป แต่ปัจจุบันรายชื่อพระสงฆ์จากฐานข้อมูลของมหาเถรสมาคมที่ส่งมาให้เพียง 8,000 รูป หรือประมาณ 80% ของพระสงฆ์ทั้งหมดโดย 20% เป็นพระสงฆ์ที่มาจากต่างจังหวัด ที่เหลืออีกกว่า 4,000 รูป ยังไม่เข้าระบบ

ดังนั้น สปสช. จะขยายสิทธิ์ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษานี้ โดยร่วมกับสำนักการแพทย์และสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร เปิดรับลงทะเบียนตามสำนักงานเขตและออกหน่วยบริการตามวัด เพื่ออำนวยความสะดวกในการเปลี่ยนแปลงสิทธิ์การรักษา โดยทุกรูปสามารถเปลี่ยนแปลงสิทธิ์การรักษาได้ปีละ 4 ครั้ง เท่ากับประชาชนทั่วไป