News

คอลัมน์หมายเลข 7 : ติดตามผลสอบจัดซื้อรถดูดฝุ่นไม่ใช้งาน

โครงการจัดซื้อรถดูดฝุ่น เพื่อเพิ่มศักยภาพชุมชน ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ปี 2552 จังหวัดสุโขทัย จัดซื้อมาทั้งสิ้น 78 คัน งบประมาณ 82 ล้านบาท มอบให้เทศบาล และ อบต.ในจังหวัด รวม 13 แห่ง นำไปทำความสะอาด แต่ใช้งานได้ไม่นานก็จอดทิ้ง เหตุไม่เหมาะกับสภาพพื้นที่ชนบท

ปัญหานี้ได้รับความสนใจแก้ไข หลังสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และคอลัมน์หมายเลข 7 ขยายผลตรวจสอบปี 2556 ทั้งที่สุโขทัย และจังหวัดตาก โดยผลการสอบสวนหาผู้รับผิดทางละเมิดของจังหวัดตาก ระบุ พบความประมาทเลินเล่อไม่ร้ายแรง ไม่ต้องมีใครรับผิดชอบชดใช้เงินแผ่นดินกว่า 90 ล้านบาท ขณะที่จังหวัดสุโขทัยจะครบกำหนด 10 ปีในเดือนกันยายนนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยคนใหม่ ซึ่งต้องรับหน้าที่ขยายผลเรื่องนี้ มั่นใจ เสร็จทันกำหนดและจะต้องมีผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น

โครงการหมู่บ้านวิถีไทยในจารึก งบประมาณจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จำนวน 32 ล้านบาท คืออีก 1 เรื่องที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย พยายามขับเคลื่อนเพื่อแก้ไขปัญหา หลังก่อสร้างเสร็จตั้งแต่ปี 2550 เปิดใช้งานไม่นานก็ถูกทิ้งร้างพังเสียหายตามภาพที่เห็น

นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส อดีตผู้ว่า สตง.ในฐานะผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาคประชาชน ชื่นชมจังหวัดสุโขทัยที่ตอบรับแก้ไขปัญหา พร้อมฝากข้อสังเกตทั้ง 2 โครงการ