ข่าวในพระราชสำนัก

องคมนตรี เป็นประธานเปิดงาน "ใต้ร่มพระบารมี 25 ปี ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ" จังหวัดศรีสะเกษ

ที่ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดศรีสะเกษ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานคณะกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นประธานเปิดงาน "ใต้ร่มพระบารมี 25 ปี ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ" ซึ่งสำนักงาน กปร. ร่วมกับศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ จัดขึ้นเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตลอดจนเผยแพร่ผลสำเร็จจากการพัฒนาตามแนวพระราชดำริไปสู่ทุกภาคส่วน

โอกาสนี้ ได้มอบรางวัลแก่เกษตรกรที่มีผลงานดีเด่น พร้อมมอบพันธุ์ส้มโอพระราชทาน และต้นคูณทรงปลูก ให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ศูนย์ฯ แห่งนี้ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง มีพระราชดำริให้ส่วนราชการต่าง ๆ ร่วมพิจารณาจัดตั้งศูนย์พัฒนาการเกษตรขึ้น เพื่อช่วยเหลือราษฎรซึ่งทำนาไม่ได้ผล และขาดแคลนน้ำ ต่อมา พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานพระราชดำริให้ช่วยเหลือราษฎรที่มีปัญหาเรื่องดินดาน และจัดหาแหล่งน้ำเพิ่มเติม รวมทั้งส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ราษฎรมีรายได้ และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ปัจจุบัน เป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตรสาขาต่าง ๆ มีการนำองค์ความรู้มาจัดทำหลักสูตรฝึกอาชีพ 18 เรื่อง ทั้งยังขยายผลจัดทำโรงเรียนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่สถานศึกษานำร่อง 2 แห่ง และโครงการหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ส่งผลให้เกษตรกรในพื้นที่ฯ และใกล้เคียง ได้รับประโยชน์ 27 หมู่บ้าน มีผู้เข้ามาศึกษาเรียนรู้เฉลี่ยปีละ 10,000 คน

ในตอนบ่าย เดินทางไปปล่อยพันธุ์ปลาเพื่อเพาะขยายพันธุ์ ณ เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติฯ อ่างเก็บน้ำห้วยตึ๊กชู จากนั้น ลงพื้นที่บ้าน นายเกษมศิลป์ เสนาจ หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยตึ๊กชู อำเภอภูสิงห์ ซึ่งเป็นเกษตรตัวอย่างด้านการทำเกษตรผสมผสานในพื้นที่ขยายผลของศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ เดิมทำการเกษตรเชิงเดี่ยว จนในปี 2547 ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรเกษตรทฤษฎีใหม่ เศรษฐกิจพอเพียงจึงปรับเปลี่ยนมาทำการเกษตรแบบผสมผสานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการทำนา ปลูกไม้ผล พืชสวน พืชไร่ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และปศุสัตว์ ทำให้เกิดความหลากหลาย ผลผลิตนำมาบริโภคในครัวเรือน หากเหลือนำไปแจกจ่ายและจำหน่าย สามารถสร้างรายได้ประมาณ 985,000 บาทต่อปี ปัจจุบันเป็นแหล่งเรียนรู้การทำเกษตรแบบผสมผสานให้กับชุมชน และเกษตรกรผู้สนใจ

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด