News

รายงานพิเศษ : วิถีชุมชนคนริมเขื่อนลำปาว จ.กาฬสินธุ์

ชุมชนริมเขื่อนลำปาว ดำเนินชีวิตแบบเรียบง่าย นำสิ่งใกล้ตัวมาก่อให้เกิดประโยชน์ สร้างรายได้เลี้ยงครอบครัว สามารถพึ่งพาตัวเองได้

ขบวนนางรำ พร้อมวงดนตรี ที่บ้านคำคา ตำบลโนนศิลา อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งขบวนต้อนรับนักท่องเที่ยว แขกผู้มาเยือน ที่มาสัมผัสชีวิตวิถีชุมชน เรียนรู้การดำเนินชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น ในพื้นที่ลุ่มน้ำเขื่อนลำปาว

ความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติของแหล่งน้ำที่นี่ สร้างรายได้ให้คนในหมู่บ้าน จากการนำทรัพยากรที่หาได้มาแปรรูปเป็นสินค้าขึ้นชื่อ  "ปลาส้มรสเด็ด"

อีกทั้งยังได้สัมผัสความเป็นวิถีชุมชนแบบดั้งเดิม ดำเนินชีวิตเรียบง่าย พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ปลูกผักปลอดสารพิษริมรั้ว ขุดบ่อเลี้ยงปลา เลี้ยงกบไว้กินและขาย เป็นการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้อย่างยั่งยืน

การบริหารจัดการชุมชนในรูปแบบการมีส่วนร่วมของบ้าน วัด โรงเรียน และการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ จึงทำให้หมู่บ้านนี้เป็นต้นแบบในการพัฒนา ให้แก่ชุมชนอื่นเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โดยกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

อีกทั้งยังสืบสาน รักษา ศิลปะการแสดงรำวงคองก้า ที่มีมาก่อนสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ถ่ายทอดสู่ลูกหลานให้รักษาไว้ ควบคู่ไปกับการพัฒนาแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเสื่อกกและงานหัตถกรรม คิดค้นลวดลายเอกลักษณ์ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์เพิ่มมูลค่าในการจำหน่าย