ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ไปทรงเปิดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562

เวลา 09.12 น. วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ไปยังโรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ ทรงเปิดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 ซึ่งสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและเผยแพร่พระเกียรติคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562 รวมทั้งเพื่อเผยแพร่พระคุณและบทบาทของแม่ที่มีต่อครอบครัว สังคม และประเทศชาติ ตลอดจนยกย่องแม่ดีเด่น และลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่

ในการนี้ ถวายโล่เกียรติคุณแด่พระภิกษุที่ได้รับรางวัลลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ 1 รูป พร้อมพระราชทานพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และโล่เกียรติคุณแก่ผู้ได้รับรางวัลต่าง ๆ โดยปีนี้ มีผู้ได้รับรางวัลแม่ดีเด่นแห่งชาติ รวม 207 คน ซึ่งคัดเลือกจากแม่ผู้เป็นเกษตรกร, แม่ของผู้เสียสละ, แม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม, แม่ผู้มีความมานะ อดทน ขยันหมั่นเพียร, และแม่ของลูกผู้ทำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ และมีผู้ได้รับรางวัลลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ รวม 101 คน คัดเลือกจากลูกที่ให้การดูแลเอาใจใส่และปฏิบัติต่อแม่เป็นอย่างดีและสม่ำเสมอ, ช่วยเหลือภารกิจ และการงานของแม่, ประพฤติตนตามคำสั่งสอนของแม่, ดำรงตนอยู่ในศีลธรรมและเชิดชูวงศ์ตระกูล,บำเพ็ญตนเป็นประโยชน์ และเป็นที่ยอมรับสังคม และมีผู้ชนะเลิศการประกวดงานเขียน และหนังสั้นเทิดพระคุณของแม่ รวม 14 คน

โอกาสนี้ พระราชทานพระดำรัสความว่า "แม่คือพระอรหันต์ของลูก เป็นบุคคลสำคัญผู้ให้ชีวิต และฟูมฟักเลี้ยงดู อบรมสั่งสอนให้ลูกมีคุณธรรมจริยธรรม อันเป็นคุณสมบัติพื้นฐานในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม ทั้งสนับสนุนลูกให้ได้รับการศึกษา เพื่อให้มีความรู้สำหรับนำไปใช้ประกอบอาชีพการงานเลี้ยงตัว และสร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติต่อไป ภาระหน้าที่อันหนักและสำคัญยิ่งดังกล่าว ล้วนเป็นสิ่งที่แม่กระทำด้วยความรักความเมตตา ปรารถนาให้ลูกมีความสุขความเจริญอย่างแท้จริง ลูกทุกคนควรจะได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อท่าน ด้วยการเคารพเชื่อฟังคำสั่งสอน ประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดี คอยดูแลเอาใจใส่และช่วยเหลือท่าน ให้สมกับที่ท่านได้ทุ่มเทชีวิตและจิตใจ ทำหน้าที่แม่อย่างสมบูรณ์มาโดยตลอด ข้าพเจ้าจึงขอแสดงความยินดีด้วยอย่างจริงใจกับทุกท่านที่ได้รับรางวัลแม่ดีเด่นแห่งชาติ รางวัลลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ และรางวัลชนะเลิศการประกวดงานเขียน และหนังสั้นเทิดพระคุณของแม่ประจำปีนี้ เชื่อว่าทุกท่านจะภาคภูมิใจได้เต็มที่กับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ พร้อมทั้งรักษาและสร้างเสริมความดีให้เพิ่มพูนขึ้น เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้อื่นและสังคมส่วนรวมต่อไป"

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด