สนามข่าว 7 สี

รองอธิบดีกรมชลฯ เผยอีก 20 ปี ทั่วโลกจะขาดน้ำ-เร่งเตรียมแผนรับมือ

รองอธิบดีกรมชลประทาน เผยอีก 20 ปี คนทั่วโลกจะขาดน้ำ กรมชลประทาน เร่งเตรียมแผนรับมือ

นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า จากสภาพภูมิอากาศของโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลง ทำให้หลายฝ่ายที่เชี่ยวชาญเรื่องน้ำ ประเมินว่าภายใน 20-30 ปีข้างหน้า ทั่วโลกจะเกิดปัญหาขาดแคลนน้ำอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะประชากรเพิ่มขึ้น การใช้น้ำมากขึ้น ขณะที่น้ำเป็นทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด

กรมชลประทาน จึงเร่งกำหนดทิศทางการทำงานด้านการบริหารจัดการน้ำในประเทศ ให้ครอบคลุมทุกมิติ โดยน้อมนำแนวพระราชดำริของในหลวง รัชกาลที่ 9 มาปรับใช้ อาทิ การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ นำน้ำที่ใช้แล้วกลับมาใช้ซ้ำ เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำ และการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่ามากที่สุด

นอกจากนี้ได้กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน 20 ปี ซึ่งจะสอดคลองกับแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 และยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรฯ เพื่อให้ประเทศชาติมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

ส่วนสถานการณ์น้ำใน 4 เขื่อนหลักของประเทศ ล่าสุด ปริมาณน้ำในเขื่อนหลายแห่งเริ่มทยอยปรับเพิ่มขึ้น โดยเขื่อนภูมิพล ระดับน้ำอยู่ที่ 4,409 ล้านลูกบาศก์เมตร, เขื่อนสิริกิติ์ ระดับน้ำอยู่ที่ 3,531 ล้านลูกบาศก์เมตร, เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน ระดับน้ำอยู่ที่ 116 ล้านลูกบาศก์เมตร มีเพียงเขื่อนป่าสักชลสิทธ์ ที่ระดับน้ำยังวิกฤต เหลือเพียง 29 ล้านลูกบาศก์เมตรเท่านั้น