News

รัฐบาลทุ่ม 5 หมื่นล้าน ดันเศรษฐกิจ

12 ส.ค. 62 มีรายงานว่า กระทรวงการคลังจะเสนอมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงครึ่งปีหลังให้คณะรัฐมนตรี พิจารณาภายใน 1-2 สัปดาห์นี้ โดยมีวงเงินที่จะนำมากระตุ้นเศรษฐกิจประมาณ 50,000 ล้านบาท แต่อาจไม่สามารถใช้ได้เต็มวงเงิน เนื่องจากเงินบางส่วน ต้องใช้ในโครงการที่ก่อหนี้ผูกพันจากปีงบฯ 62 ด้วย สำหรับมาตรการที่จะเสนอ ครม. ได้แก่ มาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว ที่กระทรวงการคลังมีแนวคิดจะเสนอให้เงินคนไปเที่ยวเมืองรองคนละ 1,500 บาท โดยจ่ายผ่านการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-payment) ซึ่งจะให้แก่ประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป เพื่อนำไปเที่ยวทั้งเมืองหลักและเมืองรอง คาดว่าผู้ที่ได้รับเงิน จะมีการใช้จ่ายมากกว่าคนละ 1,500 บาท ซึ่งจะทำให้มีเงินสะพัดจากการท่องเที่ยวครั้งนี้ไม่ต่ำกว่า 20,000-30,000 ล้านบาท

นอกจากนี้ยังมีมาตรการเติมเงินให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการ ซึ่งคาดว่า จะใช้งบประมาณกว่า 20,000 ล้านบาท โดยเน้นกลุ่มกลุ่มคนชราและคนที่เข้าข่ายได้รับประโยชน์จากโครงการมารดาประชารัฐ โดยจะมีการแจกเงินให้คนละประมาณ 1,000 บาท ซึ่งหวังให้เงินดังกล่าวจะทำให้เศรษฐกิจฐานรากดีขึ้น

ทั้งนี้ ยังมีมาตรการ ช่วยเหลือภาคเกษตร และผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็ก โดยให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ สนับสนุนด้านดอกเบี้ย โดยให้รับภาระดอกเบี้ยที่จะลดให้กับเอสเอ็มอีและเกษตรกร ซึ่งกระทรวงการคลังจะถือว่าเป็นผลงานของสถาบันการเงิน และอาจให้นำส่งเงินเข้าคลังน้อยลง ซึ่งคาดว่ามาตรการกระตุ้นครั้งนี้ จะช่วยพยุงเศรษฐกิจไทยในปีนี้ให้สามารถขยายตัวได้ถึง 3.5% ในขณะที่สำนักพยากรณ์เศรษฐกิจหลายแห่ง มองว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้อาจขยายตัวได้เพียง 3% เท่านั้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง