News

รายงานพิเศษ : สืบสานการแสดงเซิ้งกระเบียน จ.อุบลราชธานี

ศิลปะการแสดงพื้นบ้านประกอบดนตรี มีกระด้งเป็นอุปกรณ์การรำ เป็นการแสดงชื่อเซิ้งกระเบียน หรือเซิ้งกระด้ง โดยกลุ่มนางรำชาวบ้านกระเดียน ตำบลกระเดียน อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

ความงดงามไม่เพียงแค่ท่วงท่าของนางรำที่อ่อนช้อย ยังรวมไปถึงเครื่องแต่งกาย เสื้อ และผ้าซิ่นพื้นเมือง ที่ถักทอขึ้นเองจากฝีมือคนในชุมชน พัฒนาสู่การประกอบสัมมาชีพ เกิดการรวมกลุ่มผลิตสินค้าจำหน่าย พร้อมทั้งแปรรูปส่งขาย

และนำมาสู่การเป็นแหล่งเรียนรู้ หมู่บ้านท่องเที่ยว สัมผัสวิถีชีวิตและวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของพี่น้องชาวอีสาน ตามคำขวัญที่ว่า"เยือนถิ่นข้าวเหนียวอ่อนออนซอนกุฏิลาย" เยี่ยมชมกุฏิโบราณในวัดราษฎร์ประดิษฐ์ วัดประจำหมู่บ้าน อายุเก่าแก่เกือบ 100 ปี ที่ยังคงอนุรักษ์ไว้

ภายใต้ความเข้มแข็งของชุมชน ชาวบ้านพึ่งพาตัวเองโดยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ ทำให้หมู่บ้านกระเดียนถูกจัดตั้งเป็นโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบในระดับภูมิภาค โดยกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย และยังได้รับพิจารณาเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ในส่วนขยะของชาวบ้าน ที่นำมาบริจาคเข้ากองทุน รายได้จะถูกแบ่งออกเป็นสัดส่วน เพื่อนำไปให้ความช่วยเหลือเรื่องค่ารักษาพยาบาล ทุนการศึกษาของบุตรหลาน และช่วยเหลืองานฌาปนกิจ ครอบครัวที่เป็นสมาชิก และได้รับความเดือดร้อน