News

คอลัมน์หมายเลข 7 : ตรวจสอบปรับปรุงอาคารกรมประสัมพันธ์

คอลัมน์หมายเลข 7 และ นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส อดีตผู้ว่า สตง. ลงพื้นที่สัปดาห์ที่แล้วขยายผลจากข้อมูลร้องเรียน ตรวจสอบอาคารฝ่ายนิทรรศการและศิลปกรรม อาคารเก่าใช้งานตั้งแต่ปี ๒๕๐๔ มีสภาพทรุดโทรม กรมประชาสัมพันธ์จึงทำโครงการก่อสร้างปรับปรุงเพื่อให้ใช้งานได้ตามเดิม โดยผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์พร้อมชี้แจงข้อมูลทุกด้าน และนำชมงานที่ปรับปรุงแก้ไขเสร็จสมบูรณ์แล้ว

โครงการนี้ใช้งบกว่า ๔00,000 บาท จ้างออกแบบปรับปรุงส่วนเดิมที่เป็นอาคารชั้นเดียว และเพิ่มเติมอาคาร ๒ ชั้น โดยการดำเนินงานทุกขั้นตอนปฏิบัติตามระเบียบราชการ สัญญาจ้างวันที่ ๑๘ เมษายนปีที่แล้ว ค่าจ้างกว่า ๒๔.๖ ล้านบาท รวมค่าครุภัณฑ์และปรับปรุงภูมิทัศน์ด้วย เอกชนส่งมอบงานเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้ ล่าช้าจากที่กำหนดในสัญญา ๑๔ ธันวาคมปีที่แล้ว จึงเสียค่าปรับกว่า ๓00,000 บาท

หลังตรวจรับมอบอาคารแล้ว มีฝนตกหนักหลังคาอาคารชั้นเดียวรั่ว แจ้งเอกชนรีบซ่อมแซมทันที ขณะนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว

การแก้ปัญหาโดยทำหลังคาคลุมอาคารชั้นเดียว เพื่อป้องกันการรั่วซึมเมื่อฝนตกหนัก เนื่องจากใช้วิธียาแนวกันซึมแล้วแต่ไม่ได้ผล ค่าใช้จ่ายทั้งหมดนี้อยู่ในความรับผิดชอบของเอกชนคู่สัญญา

ขณะที่อดีตผู้ว่า สตง. ตั้งข้อสังเกต การแก้ปัญหาตามที่เอกชนเสนอควรให้ผู้ออกแบบก่อสร้างอาคารร่วมตรวจสอบและให้ความเห็นจึงจะเหมาะสม

ผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ตอบรับข้อแนะนำของอดีตผู้ว่า สตง. จึงนัดผู้ออกแบบและเอกชนคู่สัญญาร่วมกันตรวจสอบอาคารและหารือเพื่อหาข้อสรุปการแก้ไขปัญหานี้ต่อไป

สำหรับการใช้ประโยชน์อาคารฝ่ายนิทรรศการและศิลปกรรมหลังนี้ อยู่ในขั้นตอนติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ต โดยจะใช้เปิดงานครั้งแรกวันที่ ๑๓ สิงหาคมนี้