ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงเป็นประธานงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2562

เวลา 14.14 น. วันนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จไปยังห้องรอยัลจูบิลี่บอลรูม  ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ทรงเป็นประธานงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2562 โดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หรือ ป.ป.ส. ร่วมกับหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องจัดขึ้น เพื่อมอบเงินพระราชทานขวัญถุง แก่หมู่บ้านและชุมชน 1,193 แห่ง ผ่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการจังหวัด 76 จังหวัด ซึ่งเป็นหมู่บ้านและชุมชน ที่มีความมุ่งมั่นที่จะทำให้หมู่บ้านและชุมชนของตน เป็นแบบอย่างที่ดีในการป้องกัน เฝ้าระวัง แก้ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด และพัฒนาตนเอง เพื่อดำรงไว้ซึ่งความเข้มแข็งของกองทุนแม่ของแผ่นดิน รวมทั้งขยายเครือข่ายไปยังหมู่บ้านและชุมชนอื่น ๆ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและภาคีที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นหลักชัยสู่ความสงบร่มเย็นต่อไป

โอกาสนี้ ทรงมีพระดำรัสความว่า "เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า ในปัจจุบัน ยาเสพติดยังคงเป็นปัญหาสำคัญระดับชาติ ที่ต้องอาศัยความร่วมมือของทุกคนทุกฝ่ายในการป้องกันและแก้ไข โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง และได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากภาคประชาชน ตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้อง ถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติด และปัญหาอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน ข้าพเจ้าจึงขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านทุกฝ่าย มีความมุ่งมั่นพากเพียร มีพลังกายพลังใจอดทนเข้มแข็ง ร่วมกันดำเนินโครงการอันเป็นประโยชน์นี้ต่อไป เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์สูงสุด คือการสร้างความเข้มแข็งให้แก่หมู่บ้านและชุมชน ให้ประชาชนสามารถพึ่งตนเองได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อันจะเป็นการวางรากฐานการพัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาสังคมให้มีความเรียบร้อยปลอดภัยได้อย่างยั่งยืนสืบไป"

จากนั้น ทอดพระเนตรนิทรรศการผลการดำเนินงานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจากพื้นที่ต่าง ๆ อาทิ บ้านพระที่นั่ง หมู่ที่ 7 ตำบลเวียง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ที่ขยายรากฐานกองทุนฯ โดยผสานเครือข่ายกับสถาบันการเงินและกองทุนอื่นในหมู่บ้าน เพื่อจัดเป็นสวัสดิการให้ประชาชนในหมู่บ้านทุกด้านอย่างครบถ้วนและทั่วถึง, เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ และเป็นแกนกลางให้เกิดเครือข่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ด้วยการสร้างอาชีพให้ผู้ผ่านการบำบัดรักษา และเยาวชนกลุ่มเสี่ยงตามวิถีอยู่อย่างพอเพียง และสร้างเยาวชนต้นแบบในพื้นที่ ส่วนเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน ชุมชนกองขยะหนองแขม กรุงเทพมหานคร ได้รวมกลุ่มแม่ที่มีลูกติดยาเสพติด ให้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดูแลช่วยเหลือกันและกัน ปัจจุบัน มีกลุ่มแม่ลูกติดยา 12 คน จากหลายชุมชนในเขตหนองแขม เขตวัฒนา และเขตบางแค

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด