นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ

วันที่ 13 ส.ค. 2562 เวลา 20:04 น.

Views

วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ณ ที่พระที่นั่งทรงธรรม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม

พลเอก เปรม เป็นบุคคลของแผ่นดินที่ปฏิบัติตนอย่างเรียบง่าย ซื่อสัตย์สุจริต จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ด้วยคุณงามความดีที่พากเพียรปฏิบัติมา พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นองคมนตรี และประธานองคมนตรี ทั้งได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ และประธานองคมนตรีในรัชกาลปัจจุบัน

Tag : องคมนตรี พิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ เปรม ติณสูลานนท์