News

น้ำในเขื่อนยังคงวิกฤต

ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ กรมชลประทาน รายงานปริมาณน้ำใน 4 เขื่อนหลักของไทย โดยเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก ปริมาณอยู่ที่ 4,441 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็น 33% ของความจุอ่าง ส่วนเขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ มีปริมาณน้ำในอ่างอยู่ที่ 3,565 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็น 37% ของความจุอ่าง, ส่วนเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน จังหวัดพิษณุโลก ปริมาณน้ำล่าสุดอยู่ที่ 118 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็น 13% ของความจุอ่าง

ขณะที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี ระดับน้ำยังคงวิกฤต เหลือปริมาณน้ำในอ่างเพียง 29 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็น 3% ของความจุอ่าง และมีปริมาตรน้ำใช้การได้เพียง 26 ล้านลูกบาศก์เมตร เท่านั้น