News

กระทรวงเกษตรฯ ชี้แจง จ่ายเงินเยียวยาภัยแล้งภายใน 15 วัน

นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้เตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือและจ่ายเงินให้กับเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งในพื้นที่ซึ่งมีการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 เรียบร้อยแล้ว โดยเกษตรกรที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์กำหนดจะได้รับเงินช่วยเหลือเร่งด่วนภายใน 15 วัน

โดยหลักเกณฑ์เบื้องต้นคือ ต้องเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตรก่อนเกิดภัย จะได้รับการช่วยเหลือตามจำนวนพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจริง แต่ไม่เกิน 30 ไร่ อัตราการช่วยเหลือแบ่งเป็นข้าวไร่ละ 1,113 บาท, พืชไร่จะได้รับช่วยเหลือไร่ละ 1,148 บาท, พืชสวนและอื่นๆ ในอัตราไร่ละ 1,690 บาท

ทั้งนี้ ขอให้เกษตรกรที่เพาะปลูกพืชเร่งปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรหรือหากเป็นเกษตรกรรายใหม่ขอให้มาขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตรโดยเร็วที่สุด เพื่อป้องกันการเสียสิทธิ์รับการช่วยเหลือเยียวยา