7 สีช่วยชาวบ้าน

ณัฐชนน Love เลย : การสร้างสุข 5 มิติ รับวัยเกษียณ

ณัฐชนน Love เลย วันนี้ นำเทคนนิคการสร้างสุข 5 มิติ พร้อมกับการก้าวเข้าสู่วัยเกษียณอย่างมีคุณภาพและความสุข ติดตามเรื่องนี้พร้อมกัน

เทคนิคการสร้างสุข 5 มิติ ที่กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข แนะนำให้กับผู้ที่เข้าใกล้ช่วงเกษียณอายุราชการ เนื่องจากการเกษียณอายุการทำงานถือว่าเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านไปสู่การเริ่มต้นใช้ชีวิตรูปแบบใหม่ ๆ พฤติกรรมใหม่ ๆ ที่ผู้เกษียณอายุการทำงานต้องปรับตัว ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้อาจจะทำให้เกิดปัญหา หรือความเครียดได้ หากไม่ได้มีการวางแผนชีวิตก่อนก้าวเข้าสู่วัยสูงอายุ หรือวัยเกษียณการทำงาน

การสร้างสุข 5 มิติ ครอบคลุมความสุขทุกด้าน เป็นการเตรียมพร้อมทั้งทางกายและใจ เริ่มตั้งแต่ สุขสบาย คือต้องดูแลสุขภาพร่างกายและจิตใจให้แข็งแรงอยู่เสมอ สุขสนุก คือสามารถเลือกวิถีชีวิตที่สนุกสนาน ทำกิจกรรมครายเครียดที่ทำให้อารมณ์ดี สุขสง่า คือการสร้างความรู้สึกภาคภูมิใจในการใช้ชีวิต สร้างความรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า สุขสว่าง คือความสามารถด้านต่าง ๆ ที่ต้องพร้อมพัฒนาและเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา และสุดท้ายคือ สุขสงบ เป็นการรับรู้และเข้าใจความรู้สึกและสามารถจัดการกับสภาวะอารมณ์ของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จากข้อมูลของกรมกิจการผู้สูงอายุ พบว่า ปัจจุบันประเทศไทยกำลังจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบ มีจำนวนผู้สูงอายุประมาณ 18-19% ของจำนวนประชากรทั้งหมด หรือประมาณ 11 ล้านคน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการเปลี่ยนลักษณะของประชากรในสังคมเช่นนี้ อาจนำมาซึ่งปัญหาต่าง ๆ ที่จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วย เช่น ปัญหาเศรษฐกิจ สังคม และปัญหาทางด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิต แต่หากเราเตรียมพร้อมตั้งแต่เนิ่น ๆ รับมือกับวัยเกษียณอย่างมีแบบแผน เราก็จะก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพเช่นเดียวกัน

เห็นแบบนี้บอกได้คำเดียวเลยว่า ณัฐชนน Love เลย