News

เขื่อนอุบลรัตน์ลดการระบายน้ำ

การสำรวจปริมาณน้ำต้นทุนตามเขื่อนหลักและอ่างเก็บน้ำหลายแห่ง พบว่ายังมีน้ำใหม่ไหลลงไปไม่มากนัก แม้ช่วงนี้จะมีฝนตกต่อเนื่องก็ตาม

เขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ปัจจุบัน มีปริมาณน้ำกักเก็บ อยู่ที่ 540 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 22 ของความจุ โดยมีน้ำใหม่ไหลลงไปเติม แค่ 6 ล้านลูกบาศก์เมตร  ทำให้ในแต่ละวัน  จะระบายน้ำช่วยพื้นที่ท้ายเขื่อนได้เพียงวันละ 5แสนล้านลูกบาศก์เมตร

เขื่อนลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ มีน้ำกักเก็บแค่ 407 ล้านลูกบาศก์เมตร แต่นำมาใช้ได้  307 ล้านลูกบาศก์เมตร จำเป็นต้องลดการส่งน้ำเข้าพื้นที่ทำการเกษตร เพื่อเก็บน้ำต้นทุนสำรองไว้

สถานการณ์อ่างเก็บน้ำทั้ง 13 แห่งจาก 12 อำเภอของจังหวัดนครพนม มีน้ำรวมกันเพียงร้อยละ 20 ของความจุ เสี่ยงต่อการเกิดปัญหาขาดแคลนน้ำ จึงต้องงดพร่องน้ำจากลำน้ำสาขาสายหลัก ที่รับน้ำจากหลายพื้นที่ ก่อนไหลลงน้ำโขง โดยเฉพาะลำน้ำก่ำ ที่รับมาจากบึงหนองหาร จังหวัดสกลนคร ปัจจุบันมีน้ำร้อยละ 30 ทำให้ชลประทานต้องรักษาปริมาณน้ำในระบบให้มากที่สุด หากฝนทิ้งช่วง ยังคงสามารถผันน้ำช่วยพื้นที่การเกษตร มากกว่า 60,000 ไร่ได้

วิกฤตหนักช่วงนี้ คือที่เขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ มีน้ำต้นทุนไม่มาก คิดเป็นร้อยละ 25 ของความจุ และใช้ได้แค่ 4 ล้านลูกบาศก์เมตร คาดว่าจะใช้ได้อีกเพียง 4 สัปดาห์