News

ชาวบ้านสบายใจ ผลทดสอบสารกันบูดในแกงไตปลาแห้ง ลดลง 15 ตัวอย่างเจอแค่ 4

ศูนย์ทดสอบฉลาดซื้อ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เผยผลทดสอบสารกันบูดในแกงไตปลาแห้ง เครือข่ายผู้บริโภคในภาคใต้ ที่ร่วมเก็บตัวอย่างสินค้า รวม 15 ตัวอย่าง ผลล่าสุด มีแนวโน้มดีขึ้น เมื่อเทียบกับการทดสอบเมื่้อปี 2561
       

ศูนย์ทดสอบฉลาดซื้อ เผยว่า แกงไตปลาแห้ง หรือที่เรียกว่า แกงพุงปลาแห้ง เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนที่แปรรูปจากแกงไตปลาทำให้แห้งเพื่อเก็บรักษาได้นานขึ้น โดยในแหล่งผลิตหลายแห่งมีการใช้สารกันบูดเพื่อยืดอายุการเก็บรักษา ซึ่งนิตยสารฉลาดซื้อ และโครงการเฝ้าระวังสินค้าและบริการ เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ ได้ทำทดสอบผลิตภัณฑ์นี้ไปเมื่อปีที่ผ่านมา (2561) พบว่า จากตัวอย่างแกงไตปลาแห้งที่นำมาทดสอบทั้งหมดจำนวน 10 ยี่ห้อ มี 5 ยี่ห้อ ที่พบสารกันบูด(กรดเบนโซอิก/ ซอร์บิก) ตกค้างเกินกว่าที่มาตรฐานโคเด็กซ์กำหนด คือพบได้สูงสุดไม่เกิน 1,000 มก./ อาหาร 1 กก.

ในครั้งนี้ จึงทำทดสอบซ้ำเพื่อติดตามและเฝ้าระวังสารกันบูดในแกงไตปลาแห้ง โดยเก็บจากฐานตัวอย่างเดิมและเพิ่มยี่ห้อใหม่ จำนวนทั้งสิ้น 15 ตัวอย่าง ผลการทำทดสอบเพื่อการเฝ้าระวังสินค้าชนิดนี้ มีแนวโน้มดีขึ้น

ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 389 พ.ศ. 2561 (เรื่องวัตถุเจือปนอาหารฉบับที่ 5) ไม่ได้ห้ามการใส่สารกันบูดในผลิตภัณฑ์แกงไตปลาแห้ง* แต่กำหนดให้ใส่อยู่ในปริมาณที่เหมาะสม เพราะการใช้วัตถุกันเสียที่มากเกินไป สามารถส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้บริโภคที่รับประทานเป็นประจำได้ เช่น ทำให้ระคายเคืองระบบทางเดินอาหาร คลื่นไส้ อาเจียน หรือเกิดการสะสมในร่างกายและก่อให้เกิดเป็นพิษเรื้อรังในอนาคต

จากการทดสอบผลิตภัณฑ์ 15 ตัวอย่าง พบว่า มี 3 ตัวอย่างที่เกินค่ากำหนดตามกฎหมาย โดยพบปริมาณกรดซอร์บิกเกินกฎหมายกำหนด 2 ยี่ห้อ พบปริมาณกรดเบนโซอิกเกินกฎหมายกำหนด 1 ยี่ห้อ และพบปริมาณกรดซอร์บิก และกรดเบนโซอิก ปริมาณรวมกันเกินกฎหมายกำหนด 1 ยี่ห้อ

อ่านรายละเอียด : ผลทดสอบสารกันบูดในแกงไตปลาแห้ง