News

รายงานพิเศษ : กองทุนน้ำดื่มเพื่อชุมชน จ.ศรีสะเกษ

อดีตที่ผ่านมาบ้านม่วง ตำบลเป๊าะ อำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ เผชิญปัญหาขาดแคลนน้ำดื่ม จึงนำมาสู่การรวมกลุ่มจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชน หาแหล่งผลิตน้ำประปาไว้ดื่ม นำมาสู่การพัฒนาต่อยอดการผลิตที่ได้มาตรฐาน สามารถผลิตน้ำดื่มจำหน่ายในราคาย่อมเยาให้คนในชุมชน หมู่บ้านใกล้เคียง 

และยังเกิดการพึ่งพาตนเอง โดยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต เกิดกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และกลุ่มสัมมาชีพ เช่นกลุ่มทอผ้าไหม กลุ่มจักสานกลุ่มข้าวอินทรีย์ และกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ ทำให้ทุกครัวเรือนมีอาชีพและรายได้      
                       
การทำงานแบบบูรณการร่วมกันทุกภาคส่วน ทำให้บ้านม่วงเป็นชุมชนเกื้อกูล เพิ่มพูนรายได้ เครือข่ายภาคประชาชนมีความเข้มแข็ง ทำให้ได้รับพิจารณาเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องตัวโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งเป็นแบบอย่างให้กับชุมชนอื่นๆ
            
ชุมชนยังแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยหลักจิตวิทยา มอบธงรับรองครัวเรือนปลอด ยาเสพติด ให้กับครอบครัวที่ไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด ซึ่งปัจจุบันทำได้เกือบครบ 100  เปอร์เซ็นต์