News

"รักษ์ผืนป่า"ถอนตัวแน่หากรัฐบาลเมินโครงการที่กระทบสิ่งแวดล้อม

นาย ดำรงค์ พิเดช หัวหน้าพรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย ประกาศพร้อมถอนตัวจากการร่วมรัฐบาล หากรัฐบาลไม่ทบทวน 3 โครงการที่กระทบสิ่งแวดล้อม เพราะถือว่าเจตนารมณ์และนโยบายขัดกัน

นายดำรงค์ พิเดช หัวหน้าพรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย แถลงข่าวเรียกร้องให้รัฐบาลทบทวนและยุติ 3 โครงการที่กระทบสิ่งแวดล้อม คือกรณีผู้ตรวจการแผ่นดินเสนอแนะให้รัฐบาลดำเนินการมอบที่ดินทำกินของราษฎรในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลาน และป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังน้ำเขียว ป่าครบุรี ป่าแก่งดินสอ ป่าแก่งใหญ่ และป่าเขาสะโตนของกรมปาไม้มอบให้กับสปก.  เพื่อนำไปให้บุคคลกลุ่มหนึ่งไปทำประโยชน์ 2.กรณีปัญหาโฉนดทองคำ เรื่องการนำที่ดินสปก.ไปออกเป็นโฉนดที่ดิน และโครงการตัดถนนเชื่อมคลองลาน-อุ้มผาง ผ่านเขตรักษาพันธุ์สัตว์อุ้มผาง

โดยหากทางรัฐบาลดำเนินการในข้อใดข้อหนึ่งใน 3 เรื่องดังกล่าว ทางพรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย ก็พร้อมที่จะถอนตัวออกจากการร่วมรัฐบาลทันที เพราะถือว่ามีเจตนารมณ์และแนวนโยบายที่ไม่ตรงกัน