ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ดังนี้

เวลา 09.05 น. วันนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ ทรงเปิดการประชุมวิชาการร่วม บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด มหาชน ประจำปีพุทธศักราช 2562 ซึ่งจัดขึ้นจนถึงวันที่ 16 สิงหาคมนี้ ภายใต้แนวคิด "เสริมศักยภาพความเชี่ยวชาญ ด้วยนวัตกรรมทางการแพทย์ที่ก้าวทันโลก แห่งยุคปัญญาประดิษฐ์" เพื่อเปิดโอกาสให้แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล นักกายภาพบำบัด บุคลากรทางการแพทย์ ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ได้แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ทางการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อนำความรู้ ตลอดจนวิทยาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัย มาพัฒนาและนำไปใช้อย่างเหมาะสม เพื่อดูแลสุขภาพของประชาชนให้ดีขึ้น

ภายในงานจัดแสดงนิทรรศการเทคโนโลยีด้านการรักษา เทคโนโลยีทางการแพทย์ และแนวทางการดูแลผู้ป่วย อาทิ หุ่นยนต์เอกซเรย์แขนกล ช่วยป้องกันการบาดเจ็บของเนื้อเยื่อและกล้ามเนื้อบริเวณใกล้เคียงกับกระดูกที่หัก ให้ได้รับความเสียหายจากการผ่าตัดน้อยที่สุด และหุ่นยนต์บริการขนส่งสำหรับโรงพยาบาล DELIVERY ROBOT ที่สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระ พร้อมหลบเลี่ยงอุปสรรค และสามารถเรียกลิฟท์โดยสารได้ด้วยตัวเอง ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้กับโรงพยาบาล นอกจากนี้ ยังมีการบรรยาย และการฝึกปฏิบัติการที่ครอบคลุมสาขาวิชาการทางการแพทย์ ทันตกรรม เภสัชกรรม การพยาบาล งานวิจัย และนวัตกรรมทางการแพทย์ และสาขาอื่น ๆ รวม 80 หัวข้อ มีผู้บรรยายชาวไทยและชาวต่างชาติกว่า 150 คน มีหัวข้อการบรรยายน่าสนใจ อาทิ การอัปเดตเทรนด์การบริหารจัดการโรงพยาบาลก้าวทันโลก, การรักษาผูัป่วยสู่ระบบการดูแลสุขภาพแบบยั่งยืน, มาตรฐานการดูแลการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในระดับสากล

เวลา 14.10 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ เสด็จลงแทนพระองค์ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ นำศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานโล่และเข็มเชิดชูเกียรติ ในโอกาสนี้ พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารกรมส่งเสริมวัฒนธรรม คณะอนุกรรมการอำนวยการคัดเลือกศิลปินแห่งชาติ และผู้ติดตามศิลปินแห่งชาติ ร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย

เวลา 14.41 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ เสด็จลงแทนพระองค์ ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นางสาวรจิต วัฒนสินธุ์ ประธานกรรมการแผนกวิทยาศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล พร้อมด้วยกรรมการแผนกวิทยาศาสตร์ นำ นางสาวบุญฑิกานต์ คูหาสรรพสิน ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561 เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกสาขาธรณีวิทยา ที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด