ข่าวในพระราชสำนัก

องคมนตรี ไปตรวจเยี่ยมโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ที่หอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ไปตรวจเยี่ยมและประชุมขับเคลื่อนโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งได้น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาใช้ในการดำเนินงาน ปรับยุทธ์ศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้นวัตกรรมเป็นกลยุทธ์ในการขับเคลื่อน พัฒนาท้องถิ่น ผลิตและพัฒนาครู ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนาระบบบริหารจัดการ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม ดำเนินการในพื้นที่ชุมชนเป้าหมาย ได้แก่ โรงเรียนท่าม่วงวิทยาคม อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 19 โครงการ แบ่งเป็นโครงการราชภัฏทั่วประเทศ 5 โครงการ และโครงการตามบริบทการพัฒนาเชิงพื้นที่ 14 โครงการ อาทิ โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนโอทอป ศึกษาศักยภาพของสินค้าชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพ เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย, โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพและสร้างนวัตกรรมสันทนาการเพื่อพัฒนาผู้สูงอายุ จากผลการดำเนินโครงการต่าง ๆ สะท้อนให้เห็นบทบาท ความสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยฯ กับท้องถิ่น เกิดผลด้านการพัฒนา การวิจัย และการบริการวิชาการสู่ชุมชนอย่างแท้จริง

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด