ข่าวในพระราชสำนัก

องคมนตรี ไปติดตามความก้าวหน้าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมคณะ เดินทางไปยังฐานปฏิบัติการช่องทางนาป่าแปก บ้านรักไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ทหาร และตำรวจตระเวนชายแดนจากฐานปฏิบัติการ ตชด.ปางโยน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่

ในตอนบ่าย เดินทางไปยังโครงการฝายปางหมูอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อฟังบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำในจังหวัดแม่ฮ่องสอน และสรุปผลการดำเนินโครงการฝายปางหมูฯ ตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้วยการพัฒนางานด้านการเกษตร สร้างระบบชลประทาน ส่งเสริมการปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อให้ได้ผลผลิตสูง โดยกรมชลประทานได้ก่อสร้างฝายปางหมู ปิดกั้นลำน้ำแม่สะงา ในตำบลปางหมู เพื่อทดกั้นน้ำส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกของราษฎรบริเวณบ้านปางหมู ประมาณ 1,200 ไร่ และช่วยให้ราษฎรมีน้ำใช้อุปโภคบริโภคตลอดทั้งปี

จากนั้น ได้ลงพื้นที่แปลงนาสาธิตของ นายจำรัส วิจิตร ราษฎรบ้านทุ่งกองมู ที่ได้รับน้ำจากโครงการฝายปางหมูฯ มาใช้ทำการเกษตร ปลูกข้าวในพื้นที่ 10 ไร่ ซึ่งหลังจากปลูกข้าวจะปลูกถั่วเหลือง แตงโม และข้าวโพดหวาน ทำให้มีรายได้จากการทำเกษตร 70,000 บาทต่อปี โอกาสนี้ ได้มอบเชื้อราไตรโคเดอร์มา ให้กลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่ด้วย

พร้อมกันนี้ ได้ติดตามการดำเนินงาน และเยี่ยมกลุ่มเกษตรกรในโครงการศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปายตามพระราชดำริ ท่าโป่งแดง ซึ่งเป็นศูนย์บริการและพัฒนา 1 ใน 4 แห่ง ที่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีพระราชดำริให้ตั้งขึ้นเมื่อปี 2522 เพื่อช่วยเหลือราษฎรชาวไทยพื้นราบ ไทยใหญ่ และปกาเกอะญอ ให้มีอาชีพ มีรายได้ และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงบริเวณพื้นที่ชายแดน ดำเนินการในลักษณะพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดำเนินงานควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎร

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวอื่นในหมวด