News

ผลสำรวจพบเด็กปฐมวัยพัฒนาการล่าช้า 1 ใน 10

ผลสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย ในปี 2558 -2559 โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า 1 ใน 10 ของเด็กอายุต่ำกว่า 5 ขวบ มีภาวะเตี้ย แคระ แกร็น จากการขาดสารอาหารต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน ส่งผลต่อการพัฒนาสมองและเป็นภาวะที่ไม่สามารถแก้ไขได้ นอกจากนี้เด็กในกลุ่มครัวเรือนที่ยากจนมากและเด็กที่แม่ไม่ได้รับการศึกษา มักมีภาวะเตี้ย แคระ แกร็น น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน และยังพบว่า 1 ใน 10 ของเด็กมีภาวะอ้วน ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

องค์การยูนิเซฟประเทศไทย และกระทรวงสาธารณสุข ได้ร่วมกันจัดทำหนังสือ "แนวทางจัดอาหาร บริบาลน้ำ และสร้างสุขภาวะที่ดีในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย" แจกให้สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย หรือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีอยู่ทั่วประเทศกว่า 50,000 แห่ง

นายฮวน แซนแทนเดอร์ รองผู้แทนองค์การยูนิเซฟประเทศไทย ระบุถึงเนื้อหาในหนังสือคู่มือจะมีแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดจากความเสี่ยงด้านสุขภาพ เกร็ดความรู้เรื่องการจัดการสภาพแวดล้อม หลักการสุขาภิบาล การส่งเสริมสุขภาวะ เช่น การดูแลฟัน การตรวจผม-เล็บ รวมไปถึงบทบาทของครูและผู้ดูแลเด็กด้วย เพื่อนำไปใช้พัฒนาคุณภาพการให้บริการดูแลเด็กในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกสังกัด ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการสร้างพัฒนาการทุกด้านให้กับเด็กกลุ่มวัยนี้