News

ผุดหลักสูตรใหม่กัญชาเวชศาสตร์เป็นครั้งแรก

ทีมข่าวได้ไปพูดคุยกับ รองศาสตราจารย์นายแพทย์ธวัชชัย กมลธรรม คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กล่าวว่าหลักสูตรกัญชาเวชศาสตร์ จะนำองค์ความรู้วิชากัญชา จำลองหลักสูตรจากการเรียนการสอนใน 20 มลรัฐของสหรัฐอเมริกา มาบรรจุอยู่ในหลักสูตร นักศึกษาจะได้เรียนทุกขั้นตอน ทั้งการปลูก การดูแล สกัด วิจัย รวมถึงให้ความรู้ด้านกฎหมายของการนำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ จบแล้วนำวุฒิปริญญาตรีไปสอบขึ้นทะเบียนขอใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทยได้

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จะเปิดรับสมัครนักศึกษากัญชาเวชศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ของวิทยาลัยเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นหลักสูตรแรกในประเทศไทย ที่จะรวบรวมองค์ความรู้ด้านกัญชามาเปิดสอน นำผู้เชี่ยวชาญด้านกัญชาจากต่างประเทศเข้ามาช่วยสอนนักศึกษา เปิดภาคปกติ 60 คน และภาคพิเศษอีก 60 คน จะเริ่มเปิดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2563

หลักสูตรนี้สภามหาวิทยาลัยได้ผ่านการรับรองหลักสูตรแล้ว และอยู่ระหว่างการพิจารณาสร้างหลักสูตรจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา หรือ สกอ.

สำหรับความคืบหน้าการจ่ายยากัญชา มีข่าวดีสำหรับผู้ป่วยที่รอกันมานาน วันจันทร์นี้โรงพยาบาลศูนย์ จะนำร่องจ่ายยากัญชารักษาโรค

และวันนี้นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ส่งมอบน้ำมันกัญชา 350 ขวด ให้โรงพยาบาลศูนย์ ในพื้นที่ 12 เขตสุขภาพ ในภูมิภาคต่างๆ ได้นำจ่ายยาให้ผู้ป่วย โดยจะเริ่มในวันจันทร์ที่จะถึงนี้แล้ว นอกจาก 12 โรงพยาบาลแล้ว จะมีโรงพยาบาลแพทย์แผนไทยอีก 8 แห่ง ที่จะได้จ่ายยากัญชารักษาโรคด้วย