News

ภัยแล้งกระทบพันธุ์สัตว์น้ำลุ่มแม่น้ำโขง

นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า ปีนี้ระดับแม่น้ำโขงถือว่ามีความผันผวนอยู่ตลอดเวลาไม่เป็นไปตามระบบนิเวศลุ่มน้ำตามธรรมชาติ ทำให้สัตว์น้ำ ทั้งในแม่น้ำโขง ลำน้ำสาขา รวมทั้งกระชังปลาของเกษตรกรได้รับผลกระทบเนื่องจากปลาปรับตัวไม่ทัน รวมถึงปริมาณน้ำที่น้อยมากอาจกระทบกับการเพาะขยายพันธุ์ปลาตามธรรมชาติด้วย

อธิบดีกรมประมง จึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์ระดับน้ำแม่น้ำโขงอย่างใกล้ชิดและขอความร่วมมือชาวบ้านในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขง ชี้จุดที่ปลามีการมาเพาะขยายพันธุ์ตามธรรมชาติ เพื่อเตรียมกำหนดเป็นเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลาและจุดเพาะฟักภาคสนาม เพื่อเพิ่มโอกาสขยายพันธุ์และวางไข่มากขึ้น เบื้องต้นจะเน้นชนิดพันธุ์ที่มีถิ่นอาศัยเดิมและเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ เช่น ปลาบึก ปลายี่สก ปลาเทพา ปลานวลจันทร์

ด้าน นางอ้อมบุญ ทิพย์สุนา ตัวแทนเครือข่ายสภาองค์กรชุมชน ตำบลลุ่มแม่น้ำโขง 7 จังหวัดภาคอีสาน ให้ข้อมูลว่าชาวประมงในพื้นที่คาดว่า จำนวนปลาที่อยู่ในแม่น้ำโขง ขณะนี้มีไม่ถึง 10% และยังไม่สามารถประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นได้ พร้อมเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติโดยเร็ว