News

กระทรวงวัฒนธรรมจัดพิธีศาสนามหามงคล 5 ศาสนา

ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดงานรวมพลังทางศาสนาเสริมสร้างความสมานฉันท์ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562

โดยจัดพิธีทางศาสนามหามงคล 5 ศาสนา ได้แก่ ศาสนาพุทธ พระสงฆ์ 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล, ศาสนาอิสลาม ผู้นำศาสนาอิสลามประกอบพิธีดุอาอ์ขอพร ศาสนาคริสต์ ผู้นำศาสนาคริสต์ประกอบพิธีอธิษฐานภาวนาขอพร ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู พราหมณ์สวดถวายพระพร และศาสนาซิกข์ ศาสนาจารย์สวดอัรดาสขอพรพระศาสดา

ซึ่ง นายอิทธิพล กล่าวว่า สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันหลักของชาติ เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทย ให้คนไทยมีจิตสำนึก ตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรมจริยธรรม อยู่ร่วมกันด้วยความสมานฉันท์ สามัคคี แม้จะแตกต่างทางเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเป็นองค์อัครศาสนูปถัมภก ในบวรพระพุทธศาสนา ทรงทำนุบำรุงทุกศาสนาอย่างเป็นอเนกอนันต์ ทรงยึดหลักธรรมคำสอนทางศาสนา ในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจ เพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทย