พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐคองโก ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐคองโก ซึ่งตรงกับวันที่ 15 สิงหาคม 2562

วันที่ 15 ส.ค. 2562 เวลา 20:01 น.

Views

ฯพณฯ นายเดนิส ซัสโซ-อึนเกโซ ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐคองโก กรุงบราซซาวิล

ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐคองโก ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีอย่างจริงใจ เพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความเจริญก้าวหน้าและความวัฒนาถาวรของประเทศและประชาชนชาวคองโก

พระปรมาภิไธย มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

Tag : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชสาส์น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชสาส์น ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐคองโก วันเอกราชคองโก