ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ดังนี้

เวลา 09.04 น. วันนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นางจิราพรรณ เบญญศรี นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย นำคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ของสมาชิกแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย ในงานกาชาด ประจำปี 2561 เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

นายจิราพงศ์ จุติธนะเสฏฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ นำคณะผู้บริหารและครูโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย โอกาสนี้ ครูที่จะเกษียณอายุราชการในเดือนตุลาคม 2562 เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบถวายบังคมลา และรับพระราชทานเข็มที่ระลึก

นายสุรศักดิ์ การุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร ประธานกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรตินวมินทราชูทิศ นำคณะผู้บริหาร ผู้แทนครูและนักเรียน โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร, โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ จังหวัดสงขลา, โรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน จังหวัดมุกดาหาร, โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม จังหวัดนครสวรรค์ และโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ จังหวัดเชียงใหม่ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และกราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินงานของกลุ่มโรงเรียนฯ ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวอื่นในหมวด