ข่าวในพระราชสำนัก

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจ ทูบี นัมเบอร์วัน ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และเขตบางพลัด

เวลา 17.45 น. วานนี้ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปยังศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ทรงเปิดชมรม และศูนย์เพื่อนใจ ทูบี นัมเบอร์วัน ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และเขตบางพลัด ซึ่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับสำนักงานเขตบางพลัด เปิดรับสมาชิกซึ่งเป็นนักศึกษา และเยาวชนจากสถานศึกษาในพื้นที่ เพื่อจัดตั้งชมรม และศูนย์เพื่อนใจ ทูบี นัมเบอร์วัน สำหรับเป็นศูนย์กลางการดำเนินโครงการทูบี นัมเบอร์วัน และจัดบริการตามแนวคิด "ปรับทุกข์ สร้างสุข แก้ปัญหา พัฒนาอีคิว" ในการนี้ ทอดพระเนตรการดำเนินงานของชมรม ซึ่งจัดกิจกรรมตามความสนใจของสมาชิก เช่น ดนตรี กีฬา ศิลปะ ทักษะการดำเนินชีวิต และการประกอบอาชีพ ทั้งยังร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดกับชุมชน และหน่วยงานอื่น เพื่อให้สมาชิกคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น ส่วนศูนย์เพื่อนใจฯ มีคลินิกเพื่อนช่วยเพื่อน และกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ทำเทียนอโรมา และเพ้นท์แก้ว เพื่อสร้างอาชีพ

จากนั้น ทรงติดตามการดำเนินโครงการทูบี นัมเบอร์วัน ในกรุงเทพมหานคร ซึ่งส่งเสริม และสนับสนุนการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจแก่เยาวชนทุกกลุ่มเป้าหมายทั้งในชุมชน สถานศึกษา และสถานประกอบการ ด้วยการจัดตั้งชมรม และศูนย์เพื่อนใจ ทูบี นัมเบอร์วัน ปัจจุบันกรุงเทพมหานคร มีชมรมในชุมชน 173 ชมรม, ในสถานศึกษา 472 ชมรม และในสถานประกอบการ 35 ชมรม ด้านการบำบัดรักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 ถึงปัจจุบัน มีผู้เข้ารับการบำบัดรักษา 8,311 คน ซึ่งในพื้นที่เขตบางพลัด มีผู้สมัครใจเข้ารับการบำบัดรักษา 19 คน, บังคับบำบัด 89 คน และต้องโทษ 1 คน

ในการนี้ พระราชทานคำแนะนำ และกำลังใจแก่สมาชิกโครงการ "ใครติดยายกมือขึ้น" จากศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร สำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร โดยสมาชิกบางคนมีความตั้งใจเรียนให้จบ หรือประกอบอาชีพตามความถนัด โดยมีครอบครัวเป็นกำลังใจ พร้อมกับได้พระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิกทูบี นัมเบอร์วัน จากสถานศึกษาต่าง ๆ และนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ทั้งนี้สำนักงานเขตบางพลัด ได้ดำเนินโครงการทูบี นัมเบอร์วัน สนองพระดำริมาอย่างต่อเนื่อง ที่ผ่านมามีโรงเรียนที่ดำเนินงานโครงการทูบี นัมเบอร์วัน ตั้งแต่ปี 2555 ได้แก่ โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร และโรงเรียนวัดบวรมงคล โดยร่วมกับชุมชนในพื้นที่ มีชุมชนนำร่อง ได้แก่ ชุมชนพัฒนาซอย 79 และชุมชนบ้านมั่นคงฟ้าใหม่ เพื่อให้เยาวชนมีส่วนร่วม และรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด