ข่าวในพระราชสำนัก

องคมนตรี ไปตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ที่ได้ขยายพื้นที่จาก 8 อำเภอเป็น 11 อำเภอ ในจังหวัดมหาสารคาม โดยขับเคลื่อนโครงการตามบริบท อาทิ โครงการยกระดับสินค้าชุมชนโอทอป, โครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อพัฒนาสังคมท้องถิ่น และโครงการส่งเสริมความรักความสามัคคี ความเข้าใจในสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่นภายใต้พื้นฐานประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข โดยองคมนตรีได้บรรยายพิเศษให้คณาจารย์ และนักศึกษาครุศาสตร์ กว่า 500 คน ในหัวข้อ "น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การสร้างแรงบันดาลใจในวิชาชีพครู"

โอกาสนี้ ได้ลงพื้นที่ไปเยี่ยมชมผลการดำเนินงานร่วมกับชุมชนพื้นที่กว่า 14 โครงการ ที่บ้านหินลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โดยพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อยอดจากงานวิจัย เน้นการทำงานร่วมกันบูรณาการระหว่างสาขาวิชาการเรียนการสอน และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้เกิดการสร้างองค์ความรู้และถ่ายทอดสู่ชุมชน จนชุมชนเข้มแข็ง สามารถสร้างอาชีพและรายได้อย่างยั่งยืน

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด