ข่าวในพระราชสำนัก

องคมนตรี ไปเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 และโครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริดอยกิ่วลม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมคณะฯ เชิญอุปกรณ์เครื่องเขียนพระราชทานไปมอบแก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน และมีโรงครัวพระราชทานประกอบอาหารแก่ผู้ร่วมงาน โรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนแบบสหศึกษาประเภทอยู่ประจำ เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน 459 คน จัดการเรียนการสอนในรูปแบบดีแอลทีวีของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ และได้รับความร่วมมือจากวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน จัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการประกอบอาชีพ โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการสู่การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ อาทิ เพาะเห็ด ปลูกพืชผักสวนครัว ปลูกพืชผักไร้ดิน และทำเบเกอรี่

จากนั้น ไปเยี่ยมและติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริดอยกิ่วลม บ้านแพมบก อำเภอปาย ซึ่งได้น้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง มาปฏิบัติเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความอุดมสมบูรณ์ โดยมีพื้นที่ 102,909 ไร่ ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปาย มีเป้าหมาย 3 หมู่บ้านในตำบลทุ่งยาว อำเภอปาย ได้แก่ บ้านแพมบก บ้านปางตอง และบ้านอีแลบ โดยมีการปลูกต้นไม้ ฟื้นฟูสภาพป่า นอกจากนี้ ได้พัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพื่อสร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด