ข่าวในพระราชสำนัก

นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานสืบสานงานพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน ที่จังหวัดเชียงใหม่

ที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ในฐานะประธานมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานในพิธีเปิดงานสืบสานงานพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน ซึ่งสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง องค์การมหาชน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคมนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่ได้จากการปฏิบัติงานของเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ จากงานวิจัย งานพัฒนา และงานสนับสนุนด้านต่าง ๆ โดยมีเกษตรกรผู้นำจากพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง และหน่วยงานร่วมบูรณาการ 10 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย น่าน แม่ฮ่องสอน ตาก เพชรบูรณ์ กาญจนบุรี เลย กำแพงเพชร และอุตรดิตถ์ รวมทั้งเพื่อเผยแพร่ผลงานเด่น และผลสำเร็จจากการพัฒนาพื้นที่สูงให้เกษตรกร เจ้าหน้าที่ หน่วยงาน และผู้สนใจ สามารถนำองค์ความรู้ เทคนิค ประสบการณ์ต่าง ๆ ไปปรับใช้ในการพัฒนางานในส่วนที่เกี่ยวข้อง และสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกัน ระหว่างเกษตรกรและผู้แทนหน่วยงานให้สามารถขับเคลื่อนงานพัฒนาพื้นที่สูง ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ตลอดจนนำเสนอผลงานวิจัยและพัฒนาพืชเศรษฐกิจที่สำคัญบนพื้นที่สูง เช่น กาแฟ กัญชง ไม้ผล และข้าว นอกจากนี้ มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของผู้นำเกษตรกร และกิจกรรมอื่น ๆ อาทิ การประกวดผลิตผลทางการเกษตร และกิจกรรมอาสาทำความดี ร่วมกันดูแลรักษาพื้นที่สาธารณะประโยชน์ในบริเวณอุทยานหลวงราชพฤกษ์และใกล้เคียง

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวอื่นในหมวด