News

แล้งลุกลามหนัก 2 โรงพยาบาลเมืองโคราช ส่อวิกฤตขาดน้ำ

นางปิยะฉัตร อินสว่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งในจังหวัด ที่ขณะนี้สถานการณ์ยังวิกฤติหลายพื้นที่ เนื่องจากฝนทิ้งช่วง

ล่าสุด โรงพยาบาลลำทะเมนชัย และโรงพยาบาลบัวลาย อยู่ในภาวะเสี่ยงขาดแคลนน้ำ เพราะแหล่งน้ำธรรมชาติแห้งขอดจนสูบน้ำมาใช้การไม่ได้ และขณะนี้ เจ้าหน้าที่ศูนย์ ปภ.เขต 5 นครราชสีมา ลงพื้นที่ไปเป่าล้างบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องซัมเมอร์ส หรือ ปั๊มน้ำบาดาล ส่วนโรงพยาบาลห้วยแถลง ขณะนี้สูบน้ำบาดาลมาใช้ผลิตประปาได้แล้ว

ด้าน นายไพฑูรย์ มหาชื่นใจ นายอำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา เรียกประชุมแก้ปัญหาภัยแล้ง หลังพบว่าแหล่งน้ำดิบที่ใช้ผลิตน้ำประปาในเทศบาลตำบลด่านขุนทด และตำบลใกล้เคียง แห้งขอดทั้ง 2 แห่ง จากนั้นนำเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบแหล่งน้ำที่จะนำน้ำไปใช้ชั่วคราว โดยจะมีการสูบน้ำจากบึงถนนหักใหญ่ 500,000 ลูกบาศก์เมตร ไปผลิตน้ำประปาชั่วคราวก่อน  

ด้าน นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ หารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนบริหารจัดการน้ำ หลังพบว่าอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง 17 แห่ง มีน้ำกักเก็บเหลือร้อยละ 19 ส่วนเขื่อนลำปาว มีปริมาณน้ำเหลือร้อยละ 20 จึงต้องวางแผนการใช้น้ำ เพื่อเตรียมรับมือภัยแล้ง โดยเฉพาะที่อำเภอเขาวง ล่าสุด ศูนย์ ปภ.เขต 6 ขอนแก่น สนับสนุนรถสูบน้ำระยะไกล สูบน้ำจากลำพะยัง ไปเติมในอ่างเก็บน้ำห้วยสายนาเวียง ซึ่งช่วยเหลือราษฎร 2,000 ครัวเรือน จำนวน 5,200 คน ให้มีน้ำอุปโภค บริโภค ได้